Hakkımızda | Basında Biz


Türkiye'de başta Ege ve Akdeniz olmak üzere tüm bölgelerinde Antik Kentl ve kalıntılarına rastlanmaktadır. Sadece Denizli bölgesinde Antik Kentler Yunanistan ve İtalya'dakinden çoktur.

 

Antik Kentler

Dünya'nın yedi harikası olan Efes'deki Artemis Tapınağı ve Bodrum'daki Halikarnas Mozolesi Ülkemizin geçmişten günümüze tarihi zenginliğini göstermektedir. Efes Antik Kenti, Halikarnassos, Aspendos, Assos, Letoon ve Truva Antik Kenti en çok ziyaret edilen ören yerlerinin başında gelmektedir.
 


 

Kaunos


 

Kaunos, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinin güneyindeki Dalyan’ın yakınındadır. Strabon kentin bir yarımada üzerinde kurulduğunu fakat sonra alüvyonlarla dolarak içeride kaldığını söyler . Gerçekten de bu gün Kaunos denizden 3 km. kadar içeridedir. Yine Strabon’un bahsettiği Kaunia gölünün denize bakan ayağı bugün “Sülüklü” adıyla anılan bir bataklığa dönüşmüştür.
Kaunos Hellen dilinde anlamı olmayan bir sözcüktür. Lykçe yazıtlarda Ksibde olarak geçen bu kent Rodos Pereia’sı içinde büyük bir yerleşim yeridir.
Yunan mitolojisine göre Miletos’un oğlu Kaunos, kendisine aşık olan Byblis’e karşılık vermemiş o da üzüntüsünden canına kıymıştı. Bunun üzerine Kaunos da Miletos’u terk ederek bu kenti kurduğunu Ovidius da anlatmıştır.
Kaunos’un ne zaman kurulduğu kesinlik kazanamamıştır. Homeros kitabında açıkça buradaki sekene için şöyle yazar:
“Kaunos’lular ,bana kalırsa,buranın yerlisidir; ama kendileri Girit’ten gelme olduklarını söylerler. Dillerinde Karia etkisi vardır ya da Karia dilinde onların etkisi.”
Nitekim Kaunosluların Karia’lılardan farklı 30 harfli bir alfabe kullandıkları bugün anlaşılmıştır. Ayrıca Lykia kültürünün de etkili olduğu günümüze gelen eserlerden anlaşılmaktadır.
Kaunosda, M.Ö.VIII yy.dan beri yaşamın olduğu bilinirse de tarihte ilk kez adları M.Ö.545’de Pers generali Harpagos’a karşı gösterdikleri direniş ile geçmektedir. Herodotos Harpagos’un İonia’yı yönetimi altına aldıktan sonra Karialı’ların, Kaunos’luların ve Lykia’lıların üzerine yürüdüğünü söylemektedir. Bu sözler Pers istilâsı sırasında Kaunos’un önemli bir kent olduğunu göstermektedir. Onurlarına ve özgürlüklerine düşkün olan Kaunos’lular Harpagos’a karşı koymalarına rağmen yenilgiden kurtulamadılar. Harpagos Kaunoslulara karşı, kendisine direnç gösterdikleri için çok zalimce hareket etti. Hellenlerin Persleri Anadolu’dan atmak için giriştikleri mücadelede Kaunos’da yerini aldı ve Attika-Delos Deniz birliğine girdi. Peleponnes savaşı sırasında kentin limanı her iki tarafça zaman zaman kullanılmıştır. Kent M.Ö. 377’de Karia Satrabı Mausolos’un idaresine girdi ve bu dönemde şehirde büyük imar faaliyetleri başladı. Bu dönemde ilk defa sikke basan şehir M.Ö.334’de Büyük İskender tarafından Mausolos’un kız kardeşi Prenses Ada’ya verildi. İskender’in ölümünden sonra generalleri arasında çıkan savaşlar sırasında sık sık el değiştiren kent, bir ara Ptolemaios ve Seleukosların da idaresine girmiştir. M.Ö. II.yy.da Bergama krallığından vasiyet yoluyla Roma tarafından Rodos eyaletine bağlanan kent M.Ö.129’da Roma’nın Asya eyaleti sınırları içine alındıysa da özgür kent statüsünü korudu. Bizans devrinde ise Myra metropolitliğine bağlı bir piskoposluk merkezi olmuştur.
Zamanla Dalyan çayının taşıdığı alüvyonlar ve gel-git olayları denizi sığlaştırmış ve kent en büyük özelliği olan limanını yitirmiştir. Bunun yarı sıra bataklıktan dolayı sivrisinekler azmış ve halkı sıtma kırıp geçirmeye başlamıştır. Bu duruma fazla direnemeyen halk doğa ile baş edemeyince, kenti terk etmek zorunda kalmıştır. Bir zamanlar Attika-Delos Deniz Birliğine 10 talent gibi yüklü bir para ödeyen, Perslere direnen insanların yenemediği Kaunos’u sıtma yenmiş ve halkını kentlerini terke mecbur bırakmıştır.
Yaşam tarzları ve inançları komşularından farklı olan Kaunosluları Homeros şöyle anlatır:
“...görenekleri bakımında,.ötekilerden olduğu kadar Karialılardan da uzaktırlar. Bunlarda içki âlemi tertiplemek geleneği vardı,ancak bunu yaparken erkek, kadın, çocuk ve ayrıca yaş ve arkadaşlık ilişkileri de dikkate alınırdı. Kendilerine yabancı olan tanrılar için bir din uyarlamışlar,ama sonradan vazgeçmişler,yalnız babalarının tanıdıkları tanrılara tapmayı kararlaştırmışlardır; bunun üzerine ülkenin gençleri silâhlanmışlar, bu tanrıları,havaya kılıç sallıyarak Kalynda sınırına kadar kovalamışlardır; bunu yabancı tanrıları işte böyle kovaladık,diye anlatırlar. Bu ulusun gelenekleri böyledir.”
Kaunos’un varlığını ilk kez 1842’de fark edilmiş bilimsel kazılara da 1967’den itibaren Prof. Baki Öğün başlamıştır. Buradaki araştırma ve kazılar kentin tarihini Arkaik döneme kadar indirmiştir. Onu Helenistik, Roma ve Bizans dönemleri izlemiştir. Kent başlıca iki kısımdan meydana gelir 1- Akropol 2-Aşağı şehir. Kuzeydeki oldukça sarp kayalıklara oyularak yapılan kaya mezarlarının tahmini sayısı 150 kadardır. Bunlardan 20 tanesinin cephesi İon nizamında bir tapınağın cephesine benzer. Bu mezarların büyük bir kısmı M.Ö. IV.yy.a aittir. Büyük İskender’in istilası yüzünden bir kısmı tamamlanamamıştır. Mezar odalarının içerisindeki kline , hediye koymaya yarayan sekiler bulunmaktadır. Ayrıca güvercin yuvası şeklinde mezarların yanı sıra kare veya dikdörtgen mezar çukurları ile de karşılaşılmıştır. Kayalara oyulmuş, üstü kapaklı sanduka tipi mezarlar ve lahitler de dikkati çekmektedir. Bunlar büyük bir olasılıkla kaya mezarlarından daha önceki bir tarihe aittirler.
Kentin akropolü yaklaşık 150 m. yüksekliğinde olup, ovanın ortasında yükseliyordu. Güney yamaçları sarp kayalık olduğundan kuzey ve batı kesimleri Orta çağda yapılmış kulelerle desteklenen surlarla çevrilmiştir. Dikdörtgen, prizma biçiminde kesilmiş taşlardan oluşan surlar eski limanın batısından başlayarak yukarıdaki sırtları da içerisine almıştır. Bu uzun sur, büyük bir olasılıkla Kral Mausolos tarafından yaptırılmıştır. Prof.Dr. Baki Öğün ile birlikte kazılarda çalışan Alman Prof. B.Schmaltz burada yoğunlaştırdığı çalışmalarında kule ve duvarların eski devirlere ait toplama taşlardan yapıldığını ileri sürmektedir. Bu sur duvarında Klasik Çağ’a ait üzerinde sanatçının imzası da bulunan muhtemelen bir adak steline ait bir kitabe parçası bulunmuştur. Batı kulesinde ise nekropolden gelmiş, eski bir mezar epigramı parçası ile beyaz zeminli bir leyktos parçası bulunmuştur. Prof. Schmaltz M.Ö.227-26’da Rodos ve çevresini etkileyen depremin Kaunos’u da etkilediğini, bu duvarlar ile Küçük Kale üzerindeki surların büyük çoğunluğunun bu depremden sonra inşa edildiğini ileri sürmektedir.
Akropolün doğusunda yer alan, güneyi kayalara oyulmuş, diğer kısımları beşik tonozlar üzerine oturan tiyatro, günümüze çok iyi bir durumda gelebilmiştir. Prof. Dr. Baki Öğün’ün 1982’deki çalışmalarında Cavea ve Scena temizlenmiş, proscene’nin büyük bir kısmı ortaya çıkarılmış, sahne binasını taşıyan payeler arasında Milo Aphroditi kopyası, bir torso ve üç büst bulunmuştur. Cavea ve diazomanın yanı sıra altta 18 üstte de 16 oturma sırasının bulunduğu tiyatro Helenistik Çağ izlerinin görülmesiyle birlikte büyük bir kısmının Roma devrinde yapılmış olmalıdır.
Tiyatronun kuzey-batısındaki bayırda üç yapıdan oluşan bir mimari dizi dikkati çekmektedir. Bunlardan ilkinin Bazilika tipinde bir kilise olduğu anlaşılmıştır. Kesme taşlardan yapılmış Apsis’i ile üç nefli bir erken Bizans kilisesidir. Diğeri Roma devrine ait bir hamamdır. Üçüncü yapının ne olduğu kesinlik kazanamamıştır. Bunun mabet veya kitaplık olduğu düşünülürse de kesin bir söz söyleyebilmek biraz zordur. Bununla beraber megaron şeklindeki bu yapının Dionysos’a ait olması da olasıdır. Hamamın güneyinde Vespasianus çeşmesi ile Stoa yer almaktadır. Aynı zamanda eski limanın kuzeyindeki stoa Helenistik Çağ’da yapılmış, Roma döneminde de bazı ilaveler eklenmiştir. M.Ö.II. yy.a tarihlenen Stoa 94 m. uzunluğunda, tek yönlü bir yapı olup iki katlıdır. Alt katın Dor nizamında olmasına karşılık yıkıldığından dolayı ikinci kat hakkında bir bilgi yoktur. Stoa’nın hemen yanı başındaki Nymphaion “in antis” planındadır ve restore edilmiştir.Prof. Baki Öğün’ün burada yapmış olduğu çalışmalar sonunda taşlarının büyük bir kısmı yenilenmiştir. Ayrıca çok sayıda kitabe limana bakan yüzünde ortaya çıkarılmıştır.
Agora bütünüyle 2 m.ye ulaşan toprak tabakası altında kalmış ve 1981 yılında temizlenmesine başlanmıştır. Agora’yı çeviren revakların kalıntılarının yanı sıra bezemeli mimari parçalar da bulunmuştur. Agora’nın içindeki çeşmenin restitüsyonu da bu çalışmalar sırasında yapılmıştır.
Kaunos’da ele geçen yazıtlardan kent içerisinde birçok mabedin olduğu anlaşılmıştır. Çalışmaların bu bölgede yoğunlaşmasına karşılık bunların hangi tanrılara ait oldukları kesinlik kazanamamıştır. Agora’nın kuzey-doğusundaki suni bir teras üzerinde Stoa ile Hamam arasında bulunan mabet Dor nizamındadır ve M.Ö. I.yy.a ait olmalıdır. Büyük bir olasılıkla Zeuss’a atanmış olmalıdır. Mabed’in çevresinde 30’a yakın mezarla karşılaşılmıştır. Erken Bizans dönemine tarihlenen bu mezarların çevresinde çok sayıda mimari parça ile karşılaşılmıştır. Bu buluntulara dayanılarak bu mabed Helenistik döneme tarihlendirilmiştir. Burada kalp şeklindeki portikonun başlıkları ile karşılaşılması oldukça ilginçtir.
Limanda, Agora’nın doğusundaki Korint nizamındaki mabet de mimarisine bakılarak M.S.II.nci yy.a tarihlendirilmiştir. Ayrıca Büyük limanın yakınında Prostylos plânlı, kuzey-güney doğrultusunda, Cella duvarlarının büyük bir bölümü ayakta olan bir başka mabet daha bulunmaktadır 
 
TatilDefteri.com "Öncelikle bilgiyi amaçlayan tek turizm portalı"
İl İl Türkiye | Ülke Rehberi | Oteller | Paket Turlar | Gezi Yazıları | Tur Rehberleri

© Sitede bulunan yazı ve fotoğraflar izinsiz kullanılamaz. Web Design Erol Sahin
Sitede 416 kişi Online
Tatildefteri, tatile çıkmadan uğramanız gereken tek adres, dünya, ülkeler atlası, AVRUPA İspanya, Barcelona, Madrid, İtalya, Roma, Venedik, İngiltere, Londra, Fransa, Paris , Çek Cumhuriyeti, Prag, Avusturya, Viyana , Hollanda, Amsterdam, Macaristan, Budapeşte, Malta, Finlandiya, İsveç, İskoçya, Danimarka,İsviçre, KUZEY AMERİKA, A.B.D., Amerika, Usa, New York, San Francisco, Los Angeles, Washington, Hawaii, GÜNEY AMERİKA, Brezilya,Rio De Janeiro, Küba, Havana, Arjantin, Peru, UZAK DOĞU, OKYANUSYA, Tayland, Bangkok, Avustralya, Sydney, Japonya, Tokyo, Kore, Seoul, Singapur, Endonezya, ORTA DOĞU, B. Arap Emirlikleri, Mısır, ASYA, Rusya, Moskova, Çin, Pekin, Hindistan, Nepal, GÜNEY AFRİKA, Güney Afrika,gizi gözülememiş piramitler, peri bacaları, çöller, antik kentler, antik şehirler, Salar de Uyumi, Bolivya, Bolivia, Ayers Kayalığı, Uluru Ayers Rock Australia, Giza Piramitleri, Mısır, Egypt, pyramid, Keops, kefren mikerinos, ramses, mumya, Amazon kıyıları, Güney Amerika, South America, Büyük Kanyon, Amerika, America, Grand Kanyon, Peribacaları, Kapadokya, Turkey, Türkiye, Göreme, Uçhisar, Ihlara vadisi, valley, Derinkuyu, gülhisar, ürgüp, avanos, petra, ürdün, jordan, Lut Gölü, Unesco ünya Kültürel Mirası Listesi, Machu Picchu, Peru, İnka, Cusco, Sagrada Familia, Barcelona, Barselona, İspanya, Spain, Kilise, Mimar, Antoni Gauidi, Sistine Şapeli , Roma, Rome, Italy, İtalya, Vatikan, Papa, Katolik, Michelango, Himalayalar, Nepal, Everest, Dağ, Mount, Zirve, Angkor Wat Tapınağı, Kamboçya, Cambodia, Venedik su kanalları, Venice, Sahra Çölü, Kuzey Afrika, Africa, West, Çin seddi, Çin, China, Victoria Şelalesi, Zambia, waterfall, Resif Bariyerleri, Belize, Tac Mahal, Hindistan, india, India, Maya Kalıntıları, Meksika, Mexico, Easter Adası, Güney Pasifik, Pasific, Paskalya Adası, Mu Camii, Mali, hakkında, foto galeri, kiliseler, festivaller, yazarlar, gezginler, atv safari turu, paintball turu, Abant turu, Sülüklügöl Turu, Ağva Turu, Sapanca, Kartepe, Safranbolu Turu, Assos Turu, Bozcaada Turu, Ayvalık Turu, Beypazarı Turu, iyonya turu, tire turu, çanakkale turu, şehitlik turu, edirne turu, bayram turları, ramazan bayramı, kurban bayramı turları, şeker bayramı turları, yurt dışı turları, uzak doğı turları, klimanjaro ekspedisyonu, Atina turu, selanik, kavala turu, yedigöller turu, kamp turu, çadır kampı, kapadokya turu, doğu anadolu turu, aladağ turu, bolu aladağ turu, amasmra turu, macahel turu, Doğu Karadeniz turu, Batı karadeniz turu, karadeniz turu, Nemrut Turu, Güneydoğu turu, yunanistan turu, Turizm acentaları, Arnika Turizm Doğa tarih kültür fotoğraf turları, Zambaktur, prontotour, prontotur, crntour, crn turizm, Gezievi, Kampateşi, Assos, bozcaada, gökçeada, safranbolu, amasra, afyon, güneydoğu, doğu anadolu, karadeniz, mardin, gaziantep, çanakkale, izmir, istanbul çevresi turlar, fotoğraf, photography of turkey, geziler, turizm, seyahat, rehberler, ömer kokal, erol şahin, edirne, sülüklügöl, abant, yedigöller, çanakkale, şehitlik, ufra, harran, tatvan, doğubeyazıt, ani harabeleri, kapadokya, cappadocia, fethiye, ölüdeniz, marmaris, bodrum, dalaman, diyarbakır, atlas jet, onur air, fly air, uçak biletleri, havayolu, tatil, ayder, kaçkarlar, ararat, aprı dağı, serindere, aytepe, menekşe yaylası, bergama, ayvalık, kaz dağları, cunda, ida, toroslar, aladağlar, gölcük, seben, bolu, sakarya, izmit, kocaeli, maşukiye, sapanca, istiklal caddesi,kartepeye, trekking turlar hakkında, kartepeye treking turlar hakkında detaylı, katılın, kayak bakımı nasil yapılır, kayak Bilgileri, kayak günübirlik turlar, kayak hakkında, kayak hakkında detaylı bilgi snowboard, kayak hakkında detaylı teknik bilgi, kayak, doğa yürüyüşleri, hakkında teknik bilgi, kayak malzeme, kayak malzeme satış, kayak malzemesi, kayak malzemesi nereden, kayak malzemesi nereden alınır, kayak merkezi, kayak, tur, tours, beyoğlu, eğlence, müzik, yöresel yemekler, gurme, medeniyetler, iran, suriye, ankara, merkezi hakkında detaylı bilgi, kayak merkezine günübirlik kayak, kayak merkezine tur yapanlar, kaz dağları, şeytan sofrası, ayvalık, bitkiler, Antik kentler, Dünyanın yedi harikası, yedi yeni harikası, Roma kolezyum, Paskalya Adası, Aachen, Addis Ababa,Akdamar, Akhisar,Alexandria,Amman,Amsterdam,Angkor,Antakya,Antioch,Antwerp,Arles,Assisi,Athens,Augsburg, Avebury,Avignon,Avila,Axum,Ayutthaya,Badrinath,Bagan,Bangkok,Bath,Bergama,Berlin,Bethlehem,Bodhgaya,Brussels,Budapest,Bukhara,Caen,Cairo,Cappadocia,Capernaum,Casablanca,Cefalu,Cologne,Cordoba,Corinth,Crete,Delphi,Dublin,Durham,Ephesus,Fes,Haifa,Istanbul,Izmir,Jerash,Jerusalem,Kamakura,Karbala,Konya,Krakow,Kyoto,Lalibela,Leiden,Lisbon,London,Los Angeles,Lourdes,Lumbini,Luxor,Lyon,Madaba,Madrid,Marrakesh,Mecca,Medina,Medjugorje,Milan,Monreale,Moscow,Moulay Idriss,Mount Athos,Mount Fuji Mount Nebo,Mykonos,Najaf,Nara,Narbonne,Naxos,Nazareth,New Orleans,New York City,Nikko,Oaxaca,Oxford,Palermo,Paris,Pergamum,Petra,Philippi,Plzen,Puebla,Rangoon,Ravenna,Reykjavik,Rome,San Francisco,Santiago,Santorini,Sardis,Seattle, Sedona,Segovia,Seville,Siena,St. Petersburg,Sukothai,Tarsus,Thessaloniki,Thyatira,Tokyo,Toledo, Tomar, Tours, Trier,Varanasi, Vatican City, Venice, Vezelay, Vienna, Vrindavan, Washington, D.C., Whitby, Wittenberg,Worms, Yangon, Yamunotri,York, Türkiye gezi, tatil, otel, turlar, TURLAR, turizm rehberi. Turizm, travel, Türkiye gezi ve tatil rehberi. Onur Air Yurtiçi ve Yurtdışı Uçak Bileti.Ekonomik ve ucuz ucak bileti, merkezleri hava durumu, kayak merkezlerindeki pistler hakkında, kayak merkezlerine turlar, kayak okulları, kayak otelleri, kayak pistleri hakkında detaylı bilgi, kayak satış, kayak snowboard malazemesi satıp, kayak snowboard malzemesi nasıl alınır, kayak snowboard malzemesi satan, kayak snowboard nerede, kayak snowboard nerede satılır, eclipse tour, güneş tutulması, konya, mevlana, kayak snowboard turları, kayak turları, kayak turlarımız, kayak turu, kayak üyeleri, kayak ve, kayak ve snowboard, kayak ve snowboard hakkında, kayak ve snowboard malzemesi nereden, kayak ve snowboard merkezi, e-kart, arka plan, ekran koruyucu, flash oyunlar, arkadaşına gönderebileceğiniz sizin için seçtiğimiz ekartlar, Bozcaada Liman, Safranbolu evleri, Pamukkale Lahitler, Kapadokya Peribacaları, Yedigöller Yapraklar, Bozcaada sokaklar, Doğanbey Köyü, Kuşlar, Gökçeada Evi, Kelebekler Vadisi, Assos İskele, güneş, deniz, liman, Cunda Adası, Düşlediğin yerde ol ekran koruyucu, screen saver, sizin içn,in seçtiğimiz arka planlar, wallpapers, Yedigöller 1024x768, 800x600, Tepeköy, Doğanbey, Hasankeyf, Ayvalık, Akdamar adası, Afrodisias, Bafa gölü, kayak ve snowboard merkezlerine, kayak ve snowboard merkezlerine lux, kayak ve snowboard merkezlerine ulaşım, kayak ve snowboard okulları, snowboard turları, kayakmerkezleri hakkında detaylı bilgi, Türkiye, türkiye haritasi, türkiye haritası, gezi tatil, gezi tatil rehberi, istanbul, antalya, ankara, izmir, bodrum, gezi, tatil, otel, motel, pansiyon, paintball, rafting, trekking, scuba, binicilik, yemek, yemek tarifleri, otel rezervasyon, otel rehberi, yurtiçi turlar, yurtdışı turlar, mavi yolculuk, haftasonu gezileri, oto kiralama, gurme, golf, yamaç paraşütü, karting, sinema, tiyatro, konser, fuar, party, parti, konsolos, konsolosluk, konsolosluklar, vize, vize bilgileri, pasaport, Onur Air uçak bileti, Yurtiçi yurtdışı ucuz ve ekonomik ucak bileti, Onur Air uçak bileti, Yurtiçi ve yurtdışı ucuz ekonomik ucak, Onur Air uçak, ucuz ve ekonomik ucak, konaklamalı turlarımız başladı, lux otobuslerle ulaşım imkanı, mağazalar, malzmesi nereden alınır diyorsaniz, malzemesi satan, malzemesi satan magazalarini sitemizde, malzemesi satanlar, malzemesi.sitemizde 2. el kayak ve, mekezindeki, mekezindeki hava durumu, merkezi, merkezi hakkında detaylı bilgi, merkezindeki kar, merkezindeki kar kalınlığı kartalkaya, merkezindeki kayak ve snowboard, merkezindeki pist uzunluğu, merkezine günübirlik günübirlik kayak, merkezine günübirlik kayak turları, merkezine günübirlik kayak ve snowboard, merkezine uçak ile, merkezlerindeki oteller hakkında, merkezlerine günübirlik bayram turları, merkezlerine turlar düzenlemekteyiz, mutlaka katılın, nerede kayak, nerede kayak yaparim, nerede kayak yapılır, nereyemi, nereyemi tabiiki kartalkaya ya, okullarının toplam pist uzunluğu, okullari hakkında detaylı, okullari hakkında detaylı bilgi, okulu hakkında bilgi, olan, olarak tum kayak merkezlerine turlar, olup kokartlı turist rehberleri, türsab, arkadaşlıklar kurabilir kayak ve, otobuslerle ulaşım imkanı, öğretiyor, paladöken kayak merkezi hakkında, palandöken, palandöken kayak, palandöken kayak merkezine, palandöken kayak merkezine günübirlik, palandöken kayak merkzinin toplam pist, palandöken kayak ve snowboard, palandöken kayak ve snowboard merkezi, palandökene, palandökene günübirlikturlar, palandökene her, palandökene her haftasonu ucak, pamporovo, pazar pazartesi 1 gece, pazar pazartesi 1 gece konaklamalı, özel, bayram turu, suriye turu, kapadokya turu, pamukkale turu, güneydoğu turu, iyonya turu, kuzey ege turu, şam, hama, halep, plymra antik kenti, tire, birgi, baga gölü, kariene, efes, ephesus, heraklia, ayvaliık, doğa turları, DOĞA TURLARI, Günübirlik tur, Haftasonu turu, Abant, Günübirlik, trekking, konya, şeb-i aruz, şeb-i arus, mevlana, aladağ, pisti nerede?, pistler kayak pistleri, saatleri, saklıkent, saklıkent kayak, saklıkent kayak merkezi hakkında, saklıkent kayak merkezine, ömer kokal, sinan ercan, irfan tanrıverdi, ibrahim tanrıverdi, yelda baler, çetin güney, gezi yazıları, gezi makaleleri, yol notları, saklıkent kayak merkezine kayak ve, saklıkent kayak ve snowboard merkezi, saklıkente, saklıkente günübirlik turlar, salomon kayak, sarıkamış, sarıkamış kayak merkezi, sarıkamış kayak merkezi hakkında, sarıkamış kayak merkezine günübirlik, satılır, satıs, satış, sitemizde bulabilirsiniz, sitemizi ziyaret edin, snowboard bakimi nasil yapilir, snowboard hakkında detaylı bilgi, snowboard hakkında detaylı teknik, snowboard hakkında detaylı teknik bilgi, snowboard hakkında teknik bilgi, snowboard kayak, snowboard kayak snowboard turları, snowboard malazemesi satıp, snowboard malzemesi hakkında detaylı, malzemesi satan magazalarini, snowboard malzenme satış, snowboard malzenme satiş, snowboard merkezi hakkında detaylı, snowboard merkezine uçak ile, snowboard nasıl, snowboard okullarının toplam pist, snowboard okullari hakkında detaylı, snowboard okulu kısa surede, okulu kısa surede snowboard, snowboard oteli hakkında detaylı bilgi, snowboard öğretiyor, snowboard pisti nerede?, snowboard satıs, snowboard turları, snowboard turu, Snowboard ve Kayak için Günübirlik ve Yatılı Turlar, Snowboard ve Kayakçılar için Günübirlik ve Yatılı Turlar, snowboard wind surf, sörf öğrenmeye gidiyoruz, spor, su kayağı, su sporları hakkında detaylı bilgi, tabiiki kartalkaya ya, treking turlar hakkında detaylı bilgi, treking turlarımız treking trekking, trekking, tur, turkiyedeki, turkiyedeki kayak pistleri hakkında, turkiyedeki kayak ve, turkiyedeki kayak ve snowboard, turkiyenin her tarafından kayak, turlar, turları, turlarımız treking trekking, turlarımızı da yakında başlayacağına, turlarımiz başladı, türkiyedeki tüm, türkiyedeki tüm kayak snowboard, türkiyedeki tüm kayak ve, türkiyedeki tüm ve snowboard merkezlerine ulaşim imkani, ve snowboard okullari, ve snowboard turları, ve yatili, veren site, en çok hit alan turizm sitesi, İstiklal caddesi İstanbul Türkiye, Doğa, Tarih, Fotoğraf, Kültür Turları, Haftasonu Konaklamalı turlar, Safranbolu evleri, Amasra, Safranbolu turu, Kaz dağları, Ayvalık, Cunda, Assos, Truva, Kuzey Ege turu, arnika, outdoor, doğa turları, turizm, tour, alternatif, trekking, güneydoğu, doğu, karya, likya, karadeniz, transkaçkar, transkackar, gökçeada, gokceada, edirne, afyon, frig vadisi, ağrı, agri, dağ, dag, dagcilik, dağcılık, climbing, Beypazarı, Fethiye, Antalya, Turlar Fotoğraflar, Gezilerin Ardından, photography, günübirlik, haftasonu, kapadokya, sanat, kamp, assos, bozcaada, gökçeada, ağrı, agri, dağ, dag, dagcilik, dağcılık, climbing, Beypazarı, Fethiye, Antalya, Turlar Fotoğraflar, haftasonu, kapadokya, rafting, travel, turkey, türkiye, seyahat, heyecan, tur, gezi, macera, paintball, ya 35 km, yagar, yağar, yapanlar, yapılır, yatili, yedigöller, ziyaret, ziyaret edin, güneydoğu ya en çok tur yapan arnika turizm, kentten kaçış planları, arama, www.arnika.com.tr dünyanın en çok ziyaret edilen turizm sitelerinden biridir. tatildefteri.com bir Erol Şahin projesidir, Tasarım kodlama Orçun Sezer, aspx, asp.net, tatil arkadaşı, tatil takvimi, sohbet, ekart, e-kart, arkaplan, türkçe, müzik, oyun, ets tur, jolly, hey travel trens, prontotur, arnika, kamp ateşi, gezievi, patikatur, deep nature, deepnature, folklorik, ogzala, geziciyak, metro, ulusoy, varan, uçak biletleri, onur air, atlas jet, pegasus, thy, tatil, deniz, kum, güneş, dağcılık, kamp, çadır, assos, belek, tekirova, olimpos, marmaris, dalyan, köyceğiz, kaş, kefken, fethiye, kalkan, patara, çeşme, foça, didim, kuşadası, sinop, trabzon, artvin, yaylalar, rize, ayder yaylası, urfa, nemrut, adıyaman, bosna, italya, ispanya, roma, paris, fransa, maldiv, dubai, selanik, kavala, yunanistan, otel, otel ara, bölgelere göre otel, otel rezervasyon, marina, dalış turları, pansiyon, butik otel, hotel, çadır, çadır konaklama, mat, uyku tulumu, mavi yolculuk, ayder yaylası, çat, pokut, istanbul, ankara,30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TURLARI izmir, antalya, muğla, konya, diyarbakır, trabzon, rize, maçka, giresun, ordu, hatay, adana, adıyaman, urfa, halfeti, kamp alanında uzaman kadrosuyla www.kampatesi.com ziyaret edin,Felsefe'nin beşiğinde bir haftasonu, Athena Tağınağı, Liman, Behramkale köyü , Ayazma Plajı, Polente Feneri, Rüzgar Gülleri, Ada sokakları ve Şarap , Tepeköy, Dereköy, Zeytinli, Bademli, Eski Rum köyleri ve deniz keyfi , Antik Kentleri, tekne turları ve yanartaş'taki gün batımıyla Olimpos'ta unutamayacağız anılar sizi bekliyor. Eski rum evleri ile tarihi, Şeytan Sofrası ile doğayı, Cunda Adsı ile denizi yaşamak için Ayvalık'da bir hafta sonu, İnce, sazlı, nazlı, küçük, büyük, derin, serin birbirinden değişik yedi göl bizi bekliyor, Çadırlı Kamp, Dünyanın 2. derinlikteki kanyonu, Abana , Adana , Afyon , Ahlat , Akdamar , Aksaray , Alacahöyük , Alanya ve Side , Amasra , Amasya , Anamur , Ani , Ankara , Anıt Kabir , Ankarada Anadolu Medeniyetleri Müzesi , Antakya , Antakya müze, Antalya , Termessos , Perge , Artvin , Assos , Ayvalik, Ballıca Mağarası , Balıkesir , Bergama , Birecik , Bitlis , Bodrum, Boğazkale , Boyabat , Bursa , Çanakkale, Çayeli, Cappadocia - içinde özel galeriler kiliseler ve şehirler var , Çorum , Dalyan , Didyma, Divriği, Diyarbakiır , Doğubeyazit , Edirne , Efes , Erzincan, Eğirdir, Erzurum , Eskişehir , Fethiye, Gaziantep, Göreme, Harran , Hasankeyf , Ihlara, Inebolu , Isparta, Istanbul 1 , Istanbul 2 , Istanbul 3 , Istanbul Levent, Istanbul Yedinci Tepe, Istanbul Pera , Istanbul dolaşı , Istanbul Üsküdar , Istanbul Boğazı , Istanbul Aya Sofia , Istanbul Kariye Müzesi , Istanbul Top Kapı Saray , Istanbul Arkeoloji Müzesi , Istanbul Çinili Kösk Müzesi , Istanbul Asker ve Deniz Müzesi , Istanbul Dolmabahçe Saray , Türk ve Islam Eserleri Müzesi , Izmir, Izmit, Iznik, Kahramanmaraş , Karaman, , Kars, Ani ve Hopa ile , Kaş ve Patara , Kasaba, Kastamonu, Kayseri, Knidos , Konya , Kütahya, Malatya, Mardin , Mersin , Midyat , Milas, Miletus ve Priene, Muğla , Muş , Mustafapasha, Niğde , Niksar, Ordu, Ortahisar , Pamukkale, Hierapolis ve Aphrodisias ile , Samsun , Ş;anlıurfa , Sardis / Sart, Selşuk , Siirt , Silifke, Sinop , Sivas , Tarsus , Taşköprü ve Kale Kapı , Tekkiraz ve Akkuş, Tercan, Tire , Tokat , Trabzon, Turhal ve Zile, Uçhisar , Ünye , Urfa , Ürgüp, Üsküdar , Van , Yalvaç and Antioch Pisidian , Yazılıkaya , Zile ve Turhal

 
 


Muğla il Rehberi
 

Antik Kentler

Antik Kentler

 

       


Yeni Sayfa 1