Hakkımızda | Basında Biz


Türkiye'de başta Ege ve Akdeniz olmak üzere tüm bölgelerinde Antik Kentl ve kalıntılarına rastlanmaktadır. Sadece Denizli bölgesinde Antik Kentler Yunanistan ve İtalya'dakinden çoktur.

 

Antik Kentler

Dünya'nın yedi harikası olan Efes'deki Artemis Tapınağı ve Bodrum'daki Halikarnas Mozolesi Ülkemizin geçmişten günümüze tarihi zenginliğini göstermektedir. Efes Antik Kenti, Halikarnassos, Aspendos, Assos, Letoon ve Truva Antik Kenti en çok ziyaret edilen ören yerlerinin başında gelmektedir.
 


 

Limyra


 

Limyra, Finike’nin 4 km. kuzey-doğusundaki Toçak Dağı’nın güney eteğindeki ovada kurulmuş bir liman kentiydi. Günümüzde bu liman bereketli bir ovaya dönüşmüştür. Limyra antik kenti de denizden 5 km. içeride kalmıştır.

Strabon Coğrafya'sında kentin yerini şöyle tarif eder: “...denizden yirmi stadia yukarda, yüksek bir tepe üzerinde olan Myra’ya gelinir. Sonra Limyros (Alakır Çayı)nehrinin ağzına ve sonra içeriye doğru yaya olarak yirmi stadia giderek küçük bir kasaba olan Limyra’ya ulaşılır...” 

Plinius ise “Limyra, içine Arykandos’un (Aykırı Çay) döküldüğü nehrin olduğu şehir..” diye yer belirtmektedir.
Konum itibariyle, antik çağdan günümüze kadar gelen süreçte Limyra her zaman bereketli toprakları ile önemli bir yerleşim alanı olmuştur. 

Limyra’nın varlığı M.Ö. V.yy.dan beri bilinmektedir. Kentin tarihini ise kitabelerinden öğrenmekteyiz. M.Ö. IV.yy.da Limyra’lıların basmış olduğu bir sikkede Lydia’lı Perikles’in adı geçmektedir. Yerel bir kral olan Perikles, o dönemde daha çok dini karakteri ağır basan bir birlik kurmaya çalışmış ve kentin çevresine egemen olarak başkenti Limyra yapmıştır. Perslere bağlı bir satrap olan Perikles aynı zamanda Lykia’nın sönmeyen ateşini de bu kentte yakmıştır. 

Büyük İskender’in bölgedeki Pers hakimiyetine son vermesinden sonra onun atadığı vali Nearkhos tarafından yönetilmiştir. İskender’in ölümünden sonra önce Antigonos’un, M.Ö.310’da Ptolemaiosların, sonra da M.Ö. 301’de Lysimakhos’un yönetimine geçmiştir . M.Ö.197’de Suriye krallığına bağlanan kent Magnesia savaşında III.Antiokhos’un yenilmesi üzerine yapılan Apameia antlaşmasıyla Rhodos Pereasına bağlanmıştır. Sonunda Romalılar M.Ö. 167’de Limyra’yı Rodoslulardan alarak kendi yönetimlerine bağlamışlardır.

 Roma egemenliği sırasında Limyra sikke basmıştır. Roma İmparatoru Augustos’un torunu ve evlat edindiği Gaius Caesar, Ermenistan’da aldığı bir yaradan ağır derecede hastalanmış ve İmparatorun talimatı üzerine deniz yoluyla Roma’ya dönerken almış olduğu bu yaradan ötürü 21 Şubat 4’de Limyra’da ölmüştür. Cesedi Roma’ya götürülmüş ve Augustus’un Mausoleion’una konulmuştur. Limyra ise, onun anısına deniz kıyısında içi boş bir mezar (Knotaphion) yapmıştır. 

M.S. I.- II.yy.lar Limyra’nın en parlak dönemi olmuştur. 1982’de yapılan kazıda bulunan bir yazıttan Roma senatosunun Limyra’ya metropolis (Metropolis tou Lykion ethnous) unvanını verdiğini öğreniyoruz. Yine aynı kazıda bulunan bir sütunun üzerindeki başka bir yazıtta da bu unvanın İmparator Commodus (180-192) zamanında da devam ettiğini anlıyoruz. Hıristiyanlığın ilk yayıldığı yıllarda Limyra Aziz Paulus’un ziyaret ettiği kentlerden biridir. Bizans döneminde ise kent bir piskoposluk merkezidir. IV.yy. ile IX. yy. arasındaki bu merkezliğini, burada mezarları olan 6 piskoposun ölüm tarihleri yazılı mezarlarından anlamaktayız. (Diatimos (375), Lupicinus (381), Stephanos (451), Theodoros (553) , Leon (787) ve Nikephoros (879). Kent IX.yy.da Arap akınlarından etkilenmiş, buna depremler ve diğer doğal felaketler de eklenince şehir terk edilmiştir. 

M.S. 141 yılı depreminde kent bütünüyle yıkılmıştır. Rhodiapolisli (Sarıcasu) zengin Opramoas, kentin yeniden imarına çalışmıştır. Tiyatro ile bunun hemen güneyindeki surlar onarılmıştır. 

Kentin baş tanrısı Zeus Olympia’dır. Her sene onun şerefine spor festivallerin düzenlendiğini kentteki yazıtlardan öğrenmekteyiz. Zeus’un yıldırımı Limyra sikkelerinde işlenmiştir. Ayrıca kaynaktan su içen hörgüçlü boğalar ve köpekler de resmedilmiştir. 

Kent kehanetleriyle de devrinde ünlüdür. Plinius, Limyra’da balık aracılığı ile işaretlerin verildiği bir kehanet çeşmesinden bahseder. Balıklar kendilerine atılan yiyecekleri yerlerse bu iyi bir kehanettir, şayet kuyrukları ile uzağa fırlatırlarsa bu da kötü bir kehanettir. Kentin İmparatorluk dönemi sikkelerinin üzerindeki “kehanet” sözcüğü bu geleneği doğrulamaktadır. 1838’de Charles Fellows buraya ilk gelen araştırmacıdır. Limyra’nın kalıntılarını bu ziyaretinde tesadüfen görmüş, bunu üzerine araştırma yapmak için iki yıl sonra tekrar gelmiştir. Daha sonra 1842’de Julius August Schönborn buraya gelmiş onun en çok ilgisini nekropoldeki yazıtlar çekmiştir. Onun ardından İngiliz Spratte ve Forbes, Limyros çayından yukarıya doğru ilerleyerek kalıntılarla karşılaşmışlardır. Spratt ve Forbes’den sonra uzun bir süre Limyra ile ilgilenilmemiştir. 

İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü uzmanı Jürgen Borchart 1965’de Myra’da yüzey araştırması yaparken Limyra ile de ilgilenmiş, nekropolleri, üçgen kale tepesi ile Heroon’u bulmuştur. Bunun üzerine 1969-1974’de kazılara başlamıştır. Çalışmalarının başında Kral Perikles’in Heroon’unu ve Gaius Caesar’ın boş mezarını kazmış, ardından yamaç teraslarına, Bizans Piskoposluk kilisesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Limyra kazılarına beş yıllık bir aradan sonra Frankfurt Üniversitesi 1985’de yeni bir kazı çalışmasına başlamıştır. Kentin batısında başlatılan sondajları, aşağı kentin planının çıkarılması ve Bizans surları içerisinde kalan yerler onun bu dönemine aittir. Limyra’nın bu şekilde düzenli ortaya çıkarılışından sonra Otto Benndorf’un Viyana Klasik Arkeoloji Bölümü başkanlığına atanmasıyla kazılar daha da hız kazandı. Nekropoldeki ilk sistematik kazı gerçekleşti,saray çevresindeki çalışmalar yoğunlaştırıldı ve kentteki en erken yerleşim katları ortaya çıkarıldı. Prof. Dr. J.Borchardt’ın çalışmaları ile kentin birçok anıtı ortaya çıkarılmıştır. 

Limyra’nın savunmasını kuzeydeki bir iç kale ile güneyde üçgen şeklinde genişleyen ayağı kale sağlıyordu. Aşağı kalede surlar,sarnıçlar ve bir de Bizans kilisesi ortaya çıkarılmıştır. Perikles’in Toçak Dağı’nın uzantıları üzerine kurdurduğu kale yüksek bir burç ile desteklenmiş, alt kesimleri eğimli bir yüzeyle güçlendirilmişti. Kaleye, kayalara oyulmuş basamaklar ve platformlarla ulaşılmaktadır. Kalenin içindeki su gereksinimin sarnıçlarla sağlandığını buluntulardan anlamaktayız. 

Limyra’nın aşağı kentinde yapılan kazılarda 4 m. yüksekliğinde, yaklaşık 9 ton ağırlığında bir üst eşik ortaya çıkarılmıştır. Buna dayanılarak kalenin batı yamacında Perikles’in sarayının olduğu düşünülmüştür. Burada yoğunlaşan kazılarda kırmızı figürlü Yunan keramiklerinin yanı sıra M.Ö.VII ve M.Ö. X,yy.lara kadar inen keramiklerle karşılaşılmıştır. Bu keramikler Hitit kaynaklarında adı geçen Zumarri kentinin burada olduğu düşüncesini kuvvetlendiren delillerden bir tanesidir.

Akropolün güneyinde surları yanında yapılan çalışmalarda 10.40 x 6.80 m. ebadında bir anıt mezarın kalıntıları ile karşılaşılmıştır. J.Burckhardt bunun bir Heroon olduğu düşüncesindedir. Bunu da şöyle açıklamıştır: 

“ Heroon biçimine uygun olarak egemen unsurlar şunlardır: Kahraman mezarının bulunduğu veya öyle sanıldığı zemin kat sağlam,yontma taş bir yapı. Yanda küçük bir kapısı var ve bu da yalnız kültle (kurban kanı ve şarap dökerek) ilgili kişilerin içeri girebilmeleri için. Bunun üzerinde bir küçük tapınak veya tapınağa benzer açık bir galeri,dinsel törenler için değil,sadece insan üstü bir varlığın huzuruna sunulmak amacıyla...” 

Böylece IV.yy.ın Liykia krallarından Perikles’in mezar anıtı ile sarayı ortaya çıkarılmıştır. Heroon’un yeri özenle seçilmiş ve Amphiprostylos (Ön ve arkada iki portikosu olan, ama yanlarda sütunları olmayan tapınak şekli) tipinde yapılmıştır. Bu anıtsal mezarla sanki daha da yüceltilmiştir. J. Borchhardt’ın ekibi burada yaptıkları çalışmalarda taşların bazılarını yerlerine koyarak rekonstrüksiyonunu yapmışlardır. Alınlık bölümünü süsleyen kabartmalardan bazıları bugün Antalya Müzesindedir. Ancak anıtın bazı kabartma ve mimari parçaları evvelce Viyana’ya götürülmüş, bugün Viyana Müzesindedir. 

Heroon’un üzerinde durulacak bir özelliği de çatısının ön ve arkasında yer alan ölü sorumluları Hora’lar ve Kharitlerden teşekkül eden karyatidlerdir. Bunlar adeta Periklesin Heroon’unun bekçileridir. Ayrıca yan duvarlar üzerinde, 6 m. uzunluğunda frizler bulunmaktadır. Bu frizlerde dört atın çektiği bir savaş arabası,arkasında kral ve yanındakiler,at üzerinde süvariler,kalkan ve mızraklarıyla piyadeler görülmektedir. Askerlerin kıyafetlerinden bunların Pers ve Lykia’lı oldukları kolayca anlaşılmaktadır. Kuzey alınlıkta Perseus’un Medusa’nın başını kesişi sahnesi işlenmiştir. Akroter’in ortasında ise Perseus.başını kestiği Gorgo-Medusa’dan hızla uzaklaşmaktadır. Köşe akroterlerde ise Medusa&nın kaçışan kardeşleri vardır. Perseus’un işlenişi enteresandır, bu tip konularda Perseus daima Hades başlığı giyer. Burada ise başında Pers krallarının giydiği dik Tiara vardır. Bu Heroon, Perikles’in ölümünden sonra M.Ö. 370 senesinde yapılmıştır. 

Toçak Dağı eteklerindeki Tiyatro Turunç ovadan Kumluca’ya giden yol üzerindedir. Tek diazomalı caveası,yarım daire şeklindeki oturma kademeleri denize yöneliktir. Alt kısmında 16 yukarıda ise daha fazla oturma sıraları vardır. Diazomanın arkasındaki 1,5 m. yüksekliğindeki duvarın arkasında cavea’nın çevresini dolaşan ve üstünde diazomaya doğru açıklıkları bulunan üstü kapalı bir geçit yer alır. Ancak erozyon ve deprem nedeniyle tiyatronun büyük bir kısmı yıkılmıştır. Limyra’nın ilk araştırılması sırasında D.de Bernardi Ferrero, Batı Anadolu’daki tiyatroları tanıtırken önceliği bu tiyatroya vermiştir. Limyra’daki 1974 yılı kazı çalışmalarında Scene’nin çevresi temizlenmiş,etrafa dağılan taşları galeriler içerisinde düzenlenen depolarda koruma altına alınmıştır. Orkestra bölümünde 1984-85 yıllarında yapılan kazı çalışmalarında mimari bloklar, scenenin bezemeleri ve oturma kademelerinin bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Her iki yanında büyük, tonozlu birer girişi olan Orkestra tiyatronun ana planına göre orantısız bir büyüklüğe sahiptir. Tiyatronun bazı kesimlerinde dikkati çeken düzensizlikler onun çeşitli evreler geçirdiğine işaret etmektedir. Nitekim M.S. 141-142 yıllarında bu bölgeyi şiddetle sarsan deprem tiyatronun da bir bölümünü yıkmıştır. 

Lykialı Opramoas, depremden zarar gören yapıların yeniden onarılması için Lykia birliğine özel servetinden 20.000 dinar yardım yapmış ve bu arada tiyatro da yenilenmiştir. Tiyatronun üstünde Nekropol sahası uzanmaktadır. Çoğunluğu M.Ö. IV.yy. da yapılmış olan ortalama 400 mezar bu kentin Nekropolünün büyüklüğünü , yerleşiminin önemini ve nüfusunun yoğunluğunu göstermektedir. Nekropol alanı batı,doğu ve kuzey olmak üzere üçe ayrılmıştır. Batı bölümündeki en önemli mezar anıtı M.Ö. IV.yy.a ait, hükümdar adına savaşmayı görev sayan sınıfın temsilcisi ve hazinedarı Tebursseli’nin kayaya oyulmuş tapınak cepheli mezarıdır. Mezar kitabesinde şunlar yazılıdır: “ Bu mezarı Tebursseli yaptırdı. Zzaja’nın babası, Perikle’nin krallığında, Lysandros’un kız kardeşini ve Xntabura’nınkini gömdü” Diger bir köşede ise: “ Tebursseli Lysander’in ve kralın onuruna bunu vakfetti. Zafer kazanan Tebursseli,Perikle ile birlikte Arttumpara’yı ve Mpara ordusunu yok ettiğinde, bunu yaptırdı” ibareleri yazılıdır. 

Buradaki diğer önemli anıt mezar ise Limyra kralı Perikles’in kardeşi olan Katabura’ya ait olanıdır. M.Ö. 350 tarihine ait olan bu mezarın kaidesi kabartmalarla süslü kaidesinin üzerinde semerdamlı çatısı olan lahid yükselir. Doğu nekropolünde ise IV.yy.’a tarihlenen İon sütunlu, kabartmalı mezar da dikkat çekicidir. Bunların yanı sıra Xuwata’nın süt ninesi için yaptıdığı mezar, Kaineus’un mezarları ve bunların üzerindeki Lykçe yazılar ile çifte balta stel buradaki diğer eselerdir. Kentin doğusunda sütunlu cadde ve Hamam kompleksi son kazılarda ortaya çıkarılmıştır.


 


 
 
TatilDefteri.com "Öncelikle bilgiyi amaçlayan tek turizm portalı"
İl İl Türkiye | Ülke Rehberi | Oteller | Paket Turlar | Gezi Yazıları | Tur Rehberleri

© Sitede bulunan yazı ve fotoğraflar izinsiz kullanılamaz. Web Design Erol Sahin
Sitede 312 kişi Online
Tatildefteri, tatile çıkmadan uğramanız gereken tek adres, dünya, ülkeler atlası, AVRUPA İspanya, Barcelona, Madrid, İtalya, Roma, Venedik, İngiltere, Londra, Fransa, Paris , Çek Cumhuriyeti, Prag, Avusturya, Viyana , Hollanda, Amsterdam, Macaristan, Budapeşte, Malta, Finlandiya, İsveç, İskoçya, Danimarka,İsviçre, KUZEY AMERİKA, A.B.D., Amerika, Usa, New York, San Francisco, Los Angeles, Washington, Hawaii, GÜNEY AMERİKA, Brezilya,Rio De Janeiro, Küba, Havana, Arjantin, Peru, UZAK DOĞU, OKYANUSYA, Tayland, Bangkok, Avustralya, Sydney, Japonya, Tokyo, Kore, Seoul, Singapur, Endonezya, ORTA DOĞU, B. Arap Emirlikleri, Mısır, ASYA, Rusya, Moskova, Çin, Pekin, Hindistan, Nepal, GÜNEY AFRİKA, Güney Afrika,gizi gözülememiş piramitler, peri bacaları, çöller, antik kentler, antik şehirler, Salar de Uyumi, Bolivya, Bolivia, Ayers Kayalığı, Uluru Ayers Rock Australia, Giza Piramitleri, Mısır, Egypt, pyramid, Keops, kefren mikerinos, ramses, mumya, Amazon kıyıları, Güney Amerika, South America, Büyük Kanyon, Amerika, America, Grand Kanyon, Peribacaları, Kapadokya, Turkey, Türkiye, Göreme, Uçhisar, Ihlara vadisi, valley, Derinkuyu, gülhisar, ürgüp, avanos, petra, ürdün, jordan, Lut Gölü, Unesco ünya Kültürel Mirası Listesi, Machu Picchu, Peru, İnka, Cusco, Sagrada Familia, Barcelona, Barselona, İspanya, Spain, Kilise, Mimar, Antoni Gauidi, Sistine Şapeli , Roma, Rome, Italy, İtalya, Vatikan, Papa, Katolik, Michelango, Himalayalar, Nepal, Everest, Dağ, Mount, Zirve, Angkor Wat Tapınağı, Kamboçya, Cambodia, Venedik su kanalları, Venice, Sahra Çölü, Kuzey Afrika, Africa, West, Çin seddi, Çin, China, Victoria Şelalesi, Zambia, waterfall, Resif Bariyerleri, Belize, Tac Mahal, Hindistan, india, India, Maya Kalıntıları, Meksika, Mexico, Easter Adası, Güney Pasifik, Pasific, Paskalya Adası, Mu Camii, Mali, hakkında, foto galeri, kiliseler, festivaller, yazarlar, gezginler, atv safari turu, paintball turu, Abant turu, Sülüklügöl Turu, Ağva Turu, Sapanca, Kartepe, Safranbolu Turu, Assos Turu, Bozcaada Turu, Ayvalık Turu, Beypazarı Turu, iyonya turu, tire turu, çanakkale turu, şehitlik turu, edirne turu, bayram turları, ramazan bayramı, kurban bayramı turları, şeker bayramı turları, yurt dışı turları, uzak doğı turları, klimanjaro ekspedisyonu, Atina turu, selanik, kavala turu, yedigöller turu, kamp turu, çadır kampı, kapadokya turu, doğu anadolu turu, aladağ turu, bolu aladağ turu, amasmra turu, macahel turu, Doğu Karadeniz turu, Batı karadeniz turu, karadeniz turu, Nemrut Turu, Güneydoğu turu, yunanistan turu, Turizm acentaları, Arnika Turizm Doğa tarih kültür fotoğraf turları, Zambaktur, prontotour, prontotur, crntour, crn turizm, Gezievi, Kampateşi, Assos, bozcaada, gökçeada, safranbolu, amasra, afyon, güneydoğu, doğu anadolu, karadeniz, mardin, gaziantep, çanakkale, izmir, istanbul çevresi turlar, fotoğraf, photography of turkey, geziler, turizm, seyahat, rehberler, ömer kokal, erol şahin, edirne, sülüklügöl, abant, yedigöller, çanakkale, şehitlik, ufra, harran, tatvan, doğubeyazıt, ani harabeleri, kapadokya, cappadocia, fethiye, ölüdeniz, marmaris, bodrum, dalaman, diyarbakır, atlas jet, onur air, fly air, uçak biletleri, havayolu, tatil, ayder, kaçkarlar, ararat, aprı dağı, serindere, aytepe, menekşe yaylası, bergama, ayvalık, kaz dağları, cunda, ida, toroslar, aladağlar, gölcük, seben, bolu, sakarya, izmit, kocaeli, maşukiye, sapanca, istiklal caddesi,kartepeye, trekking turlar hakkında, kartepeye treking turlar hakkında detaylı, katılın, kayak bakımı nasil yapılır, kayak Bilgileri, kayak günübirlik turlar, kayak hakkında, kayak hakkında detaylı bilgi snowboard, kayak hakkında detaylı teknik bilgi, kayak, doğa yürüyüşleri, hakkında teknik bilgi, kayak malzeme, kayak malzeme satış, kayak malzemesi, kayak malzemesi nereden, kayak malzemesi nereden alınır, kayak merkezi, kayak, tur, tours, beyoğlu, eğlence, müzik, yöresel yemekler, gurme, medeniyetler, iran, suriye, ankara, merkezi hakkında detaylı bilgi, kayak merkezine günübirlik kayak, kayak merkezine tur yapanlar, kaz dağları, şeytan sofrası, ayvalık, bitkiler, Antik kentler, Dünyanın yedi harikası, yedi yeni harikası, Roma kolezyum, Paskalya Adası, Aachen, Addis Ababa,Akdamar, Akhisar,Alexandria,Amman,Amsterdam,Angkor,Antakya,Antioch,Antwerp,Arles,Assisi,Athens,Augsburg, Avebury,Avignon,Avila,Axum,Ayutthaya,Badrinath,Bagan,Bangkok,Bath,Bergama,Berlin,Bethlehem,Bodhgaya,Brussels,Budapest,Bukhara,Caen,Cairo,Cappadocia,Capernaum,Casablanca,Cefalu,Cologne,Cordoba,Corinth,Crete,Delphi,Dublin,Durham,Ephesus,Fes,Haifa,Istanbul,Izmir,Jerash,Jerusalem,Kamakura,Karbala,Konya,Krakow,Kyoto,Lalibela,Leiden,Lisbon,London,Los Angeles,Lourdes,Lumbini,Luxor,Lyon,Madaba,Madrid,Marrakesh,Mecca,Medina,Medjugorje,Milan,Monreale,Moscow,Moulay Idriss,Mount Athos,Mount Fuji Mount Nebo,Mykonos,Najaf,Nara,Narbonne,Naxos,Nazareth,New Orleans,New York City,Nikko,Oaxaca,Oxford,Palermo,Paris,Pergamum,Petra,Philippi,Plzen,Puebla,Rangoon,Ravenna,Reykjavik,Rome,San Francisco,Santiago,Santorini,Sardis,Seattle, Sedona,Segovia,Seville,Siena,St. Petersburg,Sukothai,Tarsus,Thessaloniki,Thyatira,Tokyo,Toledo, Tomar, Tours, Trier,Varanasi, Vatican City, Venice, Vezelay, Vienna, Vrindavan, Washington, D.C., Whitby, Wittenberg,Worms, Yangon, Yamunotri,York, Türkiye gezi, tatil, otel, turlar, TURLAR, turizm rehberi. Turizm, travel, Türkiye gezi ve tatil rehberi. Onur Air Yurtiçi ve Yurtdışı Uçak Bileti.Ekonomik ve ucuz ucak bileti, merkezleri hava durumu, kayak merkezlerindeki pistler hakkında, kayak merkezlerine turlar, kayak okulları, kayak otelleri, kayak pistleri hakkında detaylı bilgi, kayak satış, kayak snowboard malazemesi satıp, kayak snowboard malzemesi nasıl alınır, kayak snowboard malzemesi satan, kayak snowboard nerede, kayak snowboard nerede satılır, eclipse tour, güneş tutulması, konya, mevlana, kayak snowboard turları, kayak turları, kayak turlarımız, kayak turu, kayak üyeleri, kayak ve, kayak ve snowboard, kayak ve snowboard hakkında, kayak ve snowboard malzemesi nereden, kayak ve snowboard merkezi, e-kart, arka plan, ekran koruyucu, flash oyunlar, arkadaşına gönderebileceğiniz sizin için seçtiğimiz ekartlar, Bozcaada Liman, Safranbolu evleri, Pamukkale Lahitler, Kapadokya Peribacaları, Yedigöller Yapraklar, Bozcaada sokaklar, Doğanbey Köyü, Kuşlar, Gökçeada Evi, Kelebekler Vadisi, Assos İskele, güneş, deniz, liman, Cunda Adası, Düşlediğin yerde ol ekran koruyucu, screen saver, sizin içn,in seçtiğimiz arka planlar, wallpapers, Yedigöller 1024x768, 800x600, Tepeköy, Doğanbey, Hasankeyf, Ayvalık, Akdamar adası, Afrodisias, Bafa gölü, kayak ve snowboard merkezlerine, kayak ve snowboard merkezlerine lux, kayak ve snowboard merkezlerine ulaşım, kayak ve snowboard okulları, snowboard turları, kayakmerkezleri hakkında detaylı bilgi, Türkiye, türkiye haritasi, türkiye haritası, gezi tatil, gezi tatil rehberi, istanbul, antalya, ankara, izmir, bodrum, gezi, tatil, otel, motel, pansiyon, paintball, rafting, trekking, scuba, binicilik, yemek, yemek tarifleri, otel rezervasyon, otel rehberi, yurtiçi turlar, yurtdışı turlar, mavi yolculuk, haftasonu gezileri, oto kiralama, gurme, golf, yamaç paraşütü, karting, sinema, tiyatro, konser, fuar, party, parti, konsolos, konsolosluk, konsolosluklar, vize, vize bilgileri, pasaport, Onur Air uçak bileti, Yurtiçi yurtdışı ucuz ve ekonomik ucak bileti, Onur Air uçak bileti, Yurtiçi ve yurtdışı ucuz ekonomik ucak, Onur Air uçak, ucuz ve ekonomik ucak, konaklamalı turlarımız başladı, lux otobuslerle ulaşım imkanı, mağazalar, malzmesi nereden alınır diyorsaniz, malzemesi satan, malzemesi satan magazalarini sitemizde, malzemesi satanlar, malzemesi.sitemizde 2. el kayak ve, mekezindeki, mekezindeki hava durumu, merkezi, merkezi hakkında detaylı bilgi, merkezindeki kar, merkezindeki kar kalınlığı kartalkaya, merkezindeki kayak ve snowboard, merkezindeki pist uzunluğu, merkezine günübirlik günübirlik kayak, merkezine günübirlik kayak turları, merkezine günübirlik kayak ve snowboard, merkezine uçak ile, merkezlerindeki oteller hakkında, merkezlerine günübirlik bayram turları, merkezlerine turlar düzenlemekteyiz, mutlaka katılın, nerede kayak, nerede kayak yaparim, nerede kayak yapılır, nereyemi, nereyemi tabiiki kartalkaya ya, okullarının toplam pist uzunluğu, okullari hakkında detaylı, okullari hakkında detaylı bilgi, okulu hakkında bilgi, olan, olarak tum kayak merkezlerine turlar, olup kokartlı turist rehberleri, türsab, arkadaşlıklar kurabilir kayak ve, otobuslerle ulaşım imkanı, öğretiyor, paladöken kayak merkezi hakkında, palandöken, palandöken kayak, palandöken kayak merkezine, palandöken kayak merkezine günübirlik, palandöken kayak merkzinin toplam pist, palandöken kayak ve snowboard, palandöken kayak ve snowboard merkezi, palandökene, palandökene günübirlikturlar, palandökene her, palandökene her haftasonu ucak, pamporovo, pazar pazartesi 1 gece, pazar pazartesi 1 gece konaklamalı, özel, bayram turu, suriye turu, kapadokya turu, pamukkale turu, güneydoğu turu, iyonya turu, kuzey ege turu, şam, hama, halep, plymra antik kenti, tire, birgi, baga gölü, kariene, efes, ephesus, heraklia, ayvaliık, doğa turları, DOĞA TURLARI, Günübirlik tur, Haftasonu turu, Abant, Günübirlik, trekking, konya, şeb-i aruz, şeb-i arus, mevlana, aladağ, pisti nerede?, pistler kayak pistleri, saatleri, saklıkent, saklıkent kayak, saklıkent kayak merkezi hakkında, saklıkent kayak merkezine, ömer kokal, sinan ercan, irfan tanrıverdi, ibrahim tanrıverdi, yelda baler, çetin güney, gezi yazıları, gezi makaleleri, yol notları, saklıkent kayak merkezine kayak ve, saklıkent kayak ve snowboard merkezi, saklıkente, saklıkente günübirlik turlar, salomon kayak, sarıkamış, sarıkamış kayak merkezi, sarıkamış kayak merkezi hakkında, sarıkamış kayak merkezine günübirlik, satılır, satıs, satış, sitemizde bulabilirsiniz, sitemizi ziyaret edin, snowboard bakimi nasil yapilir, snowboard hakkında detaylı bilgi, snowboard hakkında detaylı teknik, snowboard hakkında detaylı teknik bilgi, snowboard hakkında teknik bilgi, snowboard kayak, snowboard kayak snowboard turları, snowboard malazemesi satıp, snowboard malzemesi hakkında detaylı, malzemesi satan magazalarini, snowboard malzenme satış, snowboard malzenme satiş, snowboard merkezi hakkında detaylı, snowboard merkezine uçak ile, snowboard nasıl, snowboard okullarının toplam pist, snowboard okullari hakkında detaylı, snowboard okulu kısa surede, okulu kısa surede snowboard, snowboard oteli hakkında detaylı bilgi, snowboard öğretiyor, snowboard pisti nerede?, snowboard satıs, snowboard turları, snowboard turu, Snowboard ve Kayak için Günübirlik ve Yatılı Turlar, Snowboard ve Kayakçılar için Günübirlik ve Yatılı Turlar, snowboard wind surf, sörf öğrenmeye gidiyoruz, spor, su kayağı, su sporları hakkında detaylı bilgi, tabiiki kartalkaya ya, treking turlar hakkında detaylı bilgi, treking turlarımız treking trekking, trekking, tur, turkiyedeki, turkiyedeki kayak pistleri hakkında, turkiyedeki kayak ve, turkiyedeki kayak ve snowboard, turkiyenin her tarafından kayak, turlar, turları, turlarımız treking trekking, turlarımızı da yakında başlayacağına, turlarımiz başladı, türkiyedeki tüm, türkiyedeki tüm kayak snowboard, türkiyedeki tüm kayak ve, türkiyedeki tüm ve snowboard merkezlerine ulaşim imkani, ve snowboard okullari, ve snowboard turları, ve yatili, veren site, en çok hit alan turizm sitesi, İstiklal caddesi İstanbul Türkiye, Doğa, Tarih, Fotoğraf, Kültür Turları, Haftasonu Konaklamalı turlar, Safranbolu evleri, Amasra, Safranbolu turu, Kaz dağları, Ayvalık, Cunda, Assos, Truva, Kuzey Ege turu, arnika, outdoor, doğa turları, turizm, tour, alternatif, trekking, güneydoğu, doğu, karya, likya, karadeniz, transkaçkar, transkackar, gökçeada, gokceada, edirne, afyon, frig vadisi, ağrı, agri, dağ, dag, dagcilik, dağcılık, climbing, Beypazarı, Fethiye, Antalya, Turlar Fotoğraflar, Gezilerin Ardından, photography, günübirlik, haftasonu, kapadokya, sanat, kamp, assos, bozcaada, gökçeada, ağrı, agri, dağ, dag, dagcilik, dağcılık, climbing, Beypazarı, Fethiye, Antalya, Turlar Fotoğraflar, haftasonu, kapadokya, rafting, travel, turkey, türkiye, seyahat, heyecan, tur, gezi, macera, paintball, ya 35 km, yagar, yağar, yapanlar, yapılır, yatili, yedigöller, ziyaret, ziyaret edin, güneydoğu ya en çok tur yapan arnika turizm, kentten kaçış planları, arama, www.arnika.com.tr dünyanın en çok ziyaret edilen turizm sitelerinden biridir. tatildefteri.com bir Erol Şahin projesidir, Tasarım kodlama Orçun Sezer, aspx, asp.net, tatil arkadaşı, tatil takvimi, sohbet, ekart, e-kart, arkaplan, türkçe, müzik, oyun, ets tur, jolly, hey travel trens, prontotur, arnika, kamp ateşi, gezievi, patikatur, deep nature, deepnature, folklorik, ogzala, geziciyak, metro, ulusoy, varan, uçak biletleri, onur air, atlas jet, pegasus, thy, tatil, deniz, kum, güneş, dağcılık, kamp, çadır, assos, belek, tekirova, olimpos, marmaris, dalyan, köyceğiz, kaş, kefken, fethiye, kalkan, patara, çeşme, foça, didim, kuşadası, sinop, trabzon, artvin, yaylalar, rize, ayder yaylası, urfa, nemrut, adıyaman, bosna, italya, ispanya, roma, paris, fransa, maldiv, dubai, selanik, kavala, yunanistan, otel, otel ara, bölgelere göre otel, otel rezervasyon, marina, dalış turları, pansiyon, butik otel, hotel, çadır, çadır konaklama, mat, uyku tulumu, mavi yolculuk, ayder yaylası, çat, pokut, istanbul, ankara,30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TURLARI izmir, antalya, muğla, konya, diyarbakır, trabzon, rize, maçka, giresun, ordu, hatay, adana, adıyaman, urfa, halfeti, kamp alanında uzaman kadrosuyla www.kampatesi.com ziyaret edin,Felsefe'nin beşiğinde bir haftasonu, Athena Tağınağı, Liman, Behramkale köyü , Ayazma Plajı, Polente Feneri, Rüzgar Gülleri, Ada sokakları ve Şarap , Tepeköy, Dereköy, Zeytinli, Bademli, Eski Rum köyleri ve deniz keyfi , Antik Kentleri, tekne turları ve yanartaş'taki gün batımıyla Olimpos'ta unutamayacağız anılar sizi bekliyor. Eski rum evleri ile tarihi, Şeytan Sofrası ile doğayı, Cunda Adsı ile denizi yaşamak için Ayvalık'da bir hafta sonu, İnce, sazlı, nazlı, küçük, büyük, derin, serin birbirinden değişik yedi göl bizi bekliyor, Çadırlı Kamp, Dünyanın 2. derinlikteki kanyonu, Abana , Adana , Afyon , Ahlat , Akdamar , Aksaray , Alacahöyük , Alanya ve Side , Amasra , Amasya , Anamur , Ani , Ankara , Anıt Kabir , Ankarada Anadolu Medeniyetleri Müzesi , Antakya , Antakya müze, Antalya , Termessos , Perge , Artvin , Assos , Ayvalik, Ballıca Mağarası , Balıkesir , Bergama , Birecik , Bitlis , Bodrum, Boğazkale , Boyabat , Bursa , Çanakkale, Çayeli, Cappadocia - içinde özel galeriler kiliseler ve şehirler var , Çorum , Dalyan , Didyma, Divriği, Diyarbakiır , Doğubeyazit , Edirne , Efes , Erzincan, Eğirdir, Erzurum , Eskişehir , Fethiye, Gaziantep, Göreme, Harran , Hasankeyf , Ihlara, Inebolu , Isparta, Istanbul 1 , Istanbul 2 , Istanbul 3 , Istanbul Levent, Istanbul Yedinci Tepe, Istanbul Pera , Istanbul dolaşı , Istanbul Üsküdar , Istanbul Boğazı , Istanbul Aya Sofia , Istanbul Kariye Müzesi , Istanbul Top Kapı Saray , Istanbul Arkeoloji Müzesi , Istanbul Çinili Kösk Müzesi , Istanbul Asker ve Deniz Müzesi , Istanbul Dolmabahçe Saray , Türk ve Islam Eserleri Müzesi , Izmir, Izmit, Iznik, Kahramanmaraş , Karaman, , Kars, Ani ve Hopa ile , Kaş ve Patara , Kasaba, Kastamonu, Kayseri, Knidos , Konya , Kütahya, Malatya, Mardin , Mersin , Midyat , Milas, Miletus ve Priene, Muğla , Muş , Mustafapasha, Niğde , Niksar, Ordu, Ortahisar , Pamukkale, Hierapolis ve Aphrodisias ile , Samsun , Ş;anlıurfa , Sardis / Sart, Selşuk , Siirt , Silifke, Sinop , Sivas , Tarsus , Taşköprü ve Kale Kapı , Tekkiraz ve Akkuş, Tercan, Tire , Tokat , Trabzon, Turhal ve Zile, Uçhisar , Ünye , Urfa , Ürgüp, Üsküdar , Van , Yalvaç and Antioch Pisidian , Yazılıkaya , Zile ve Turhal

 
 


Antalya il Rehberi
 

Antik Kentler

Antik Kentler

 

       


Yeni Sayfa 1