Hakkımızda | Basında Biz


Türkiye'de başta Ege ve Akdeniz olmak üzere tüm bölgelerinde Antik Kentl ve kalıntılarına rastlanmaktadır. Sadece Denizli bölgesinde Antik Kentler Yunanistan ve İtalya'dakinden çoktur.

 

Antik Kentler

Dünya'nın yedi harikası olan Efes'deki Artemis Tapınağı ve Bodrum'daki Halikarnas Mozolesi Ülkemizin geçmişten günümüze tarihi zenginliğini göstermektedir. Efes Antik Kenti, Halikarnassos, Aspendos, Assos, Letoon ve Truva Antik Kenti en çok ziyaret edilen ören yerlerinin başında gelmektedir.
 


Patara 

Patara, Fethiye ile Finike arasında, Xanthos Çayının (Eşen çayı) ağzında ve Xanthos antik kentinin bulunduğu tepenin eteklerindeki düzlüktedir.
Patara Luwi dilinden bir sözcük olup, Prof. Bilge Umar’a göre “büyük suyu olan” anlamına gelmektedir. Prof. Fahri Işık ise Hititlerin “Patar” daha sonra Lykler’in “Pttara” ve “Pttareze”
Hellenlerin de “Patara “ diye adlandırdıklarını söyler.
Lykia bölgesinin en eski ve en önemli kentlerinden biri olmasının bir sebebi de tanrı Apollon’un burada doğduğuna inanılmasıdır. Kentin kuruluşu kesinlik kazanamamakla beraber Hitit Kralı IV. Tudhaliya (M.Ö.1250-1220) Lukka seferi sırasında buradaki Patar dağının karşısında adaklar sunmuş, steller diktirmiş bununla da yetinmeyerek kutsal alanlar yaptırmıştır. Herodotos kentle ilgili bilgi vermemesine karşılık Pataros isimli bir kahramanın kentin kurucusu olduğundan söz etmiştir. Bu kahraman Tanrı Apollon’un, Lykia nymphesinden olan oğludur. Bir başka öyküye göre de Pataros Lapeon’un oğlu ve Ksanthos’un erkek kardeşidir. Başka bir mitolojik hikayede ise kahramandan değil “kutu” anlamında “Patara “ sözcüğü kullanılır. O da şöyledir: Yunanistan’dan Lykia’ya içinde lir, yay ve ok şeklinde, Apollon için adak kurabiyeleri bulunan bir kutuyu taşıyan bir kız varmış. Yolculuğu sırasında kutuyu yanına koyarak uykuya dalar, o sırada çıkan kuvvetli bir rüzgar kutuyu denize uçurur. Uyandığında kutuyu bulamayan kız gözyaşları içinde evine döner, fakat kutu dalgalarla Lykia kıyılarına ulaşır. Kutuyu bulan biri kızın adağını yerine getirir. İşte kutunun sahile çıktığı yer Patara’dır.
Tanrı Apollon’dan ötürü kehanet merkezi oluşundan dolayı bütün Antik Çağ boyunca kendinden bahsettirmiştir.
Patara , Ksanthos’un denize açılan tek limanı oluşundan önem kazanmıştır.
Kentin kuruluş tarihi M.Ö.VII.yy.a kadar iner. Prof.Fahri Işık’ın 1988’de Akropol’de başlattığı kazılarda bulduğu geometrik desenli çanak-çömlek ve arkaik parçalar bu yy.a aittir. Patara tarihinde önemli olaylar dizisi Büyük İskender zamanında başlar. M.Ö.333’de kent savaşmadan İskender’e kapılarını açmış ve bu yüzden de zarar görmemiştir. İskender’in Atinalı general Phoikon’a gelir kaynağı olarak sunduğu 4 şehir içinde Patara da vardır. Fakat general bu öneriyi geri çevirir. İskender’in ölümünde sonra önce M.Ö.315’de Antigonos’un, 304’de de Demetrius’un işgaline uğramıştır. Bunun ardından bölgedeki diğer kentlerde olduğu gibi II.Ptolemaios Philadelphos ile Mısır’ın boyunduruğuna girdi. Strabon , Ptolemaios’un kenti imar ettiğini ve karısı Arsione’nin adını vererek ismini değiştirdiğini yazmaktadır. Ne var ki bu isim benimsenmemiş ve kısa bir süre sonra terk edilmiştir. M.Ö. 196’da III. Antiokhos’un egemenliğine girer ve bu M.Ö.189’daki Apameia Antlaşmasına kadar sürer. Kent Roma’nın Doğu eyaletleri ile bağlantısını sağladığı bir liman şehri olmasından ötürü önemini korumuştur. Bu dönemde Anadolu’dan gelen hububatın Roma’ya nakledildiği önemli bir güzergahın son durağıydı. İmparator Hadrianus, Andreake’de olduğu gibi burada da büyük tahıl ambarları (Granarium) yaptırmıştır. Hadrianus zaman zaman buraya eşi Sabine ile gelerek dinlenmiştir. Bu dönemde Lykia ve Pamphylia eyaletlerinin başkenti olmuştur.
23 kentten oluşan Likya Birliğine giren kent, üç oy hakkına sahipti ve M.Ö.167-68 de ilk birlik sikkelerini basan 24 kent arasında da yerini alıyordu. Birlik toplantıları çoğu kez Patara’da yapılıyordu. Aynı zamanda kent Roma valiliği ve Birlik arşivinin de korunduğu yer olarak önem kazandı. Bu arşiv muhtemelen Apollon tapınağında saklanıyordu. Daha sonra kent metropol unvanını alır ve M.S.IV.yy.da da Myra piskoposu Nicholaos’un doğum yeri olmasından ötürü Hıristiyan çevrelerinde büyük bir onur kazanır. Bizans döneminde Myra metropolitliğine bağlı bir piskoposluk merkezi idi. M.S.325’deki Nikaia konsilinde Patara piskoposu Eudemos’un Lykia’nın tek imza yetkilisi din adamı oluşu kentin devrindeki önemini yansıtır.
Zamanla 1600 m. uzunluğunda ve 400 m. genişliğinde olan limanı doğal koşullar nedeniyle kumlarla dolmaya ve bataklığa dönüşmeye başlayıp sivrisinekler de burayı istila edince önemini yitirmiş ve terk edilmiştir. Kumlar zamanla kenti örtmüş ve yapılar kumların altında kalmıştır.
Patara’da Yapılan Araştırmalar ve Yapılar
Patara’ya ilk gelenlerden Ch. Texier 1836’da buraya gelmiş ve bazı yapıların resimlerini çizmiştir. Uzun bir aradan sonra, Akdeniz Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fahri Işık 1989’da burada kazılara başlayarak kumlar altında kalan bu kenti gün ışığına çıkarmaya başlamıştır. Fahri Işık ve ekibi öncelikle kentin topoğrafik bir haritasını çıkararak kazılacak yapıların yerlerini tespit etmiştir. Öncelikle Doğucasarı tepesindeki savunma ve gözetleme tesislerinin ve dini mimarinin üzerine eğilmiştir.
Patara’nın en ünlü yapısı limana giden yol üzerindeki, Roma’nın Lykia-Pamphilya valisi Mettius Modestus’un M.S. 100 yıllarında yaptırmış olduğu zafer takıdır. Bu tak aynı zamanda Patara’ya su getiren su kanalları içinde kullanılmıştır. Takın her iki yüzünde heykellerin konulduğu boşluklar dikkati çekmektedir. Büyük olasılıkla buralara valinin, ailesinin veya kent yöneticilerinin büstleri konulmuştur. Kuzey cephesindeki bir yazıtta:“Lykialıların metropolü Patara’nın halkı tarafından..” inşa edildiğini ifade eder.
Zafer takının üzerinde, kazılarda ele geçen bir Apollon başı, hâlâ bulunamamış olan Apollon Mabedinin belki de burada olduğunu göstermektedir. Apollon Kehanet Merkezi Roma İmparatorluğunun buradaki hakimiyeti sırasında eski önemini yitirmiştir. Zeus ile Leto’nun oğlu olan Apollon’un doğum yeri olarak birçok yer gösterilirse de onun Patara’da doğduğu kabul edilir. Bir Anadolu Tanrısı olan Apollon’dan İliada’da ışıklı anlamına gelen “Phoibos” ve “Ün salmış okçu Lykialı Apollon” diye bahsedilir. Işık soylu olarak betimlenen Apollon’dan dolayı bütün Antik Çağ boyunca Lykia “Işık Ülkesi” olarak simgelenmiştir.
Prof.Dr.Fahri Işık’ın çalışmalarında, sular altında kalmış üç nefli bir Bizans kilisesi, Lahitler, Vespasianus hamamı, Korinth Mabedi, Tiyatrı,Granerium (Hububat Deposu), Arslanlı Mezar, Tepecik Nekropolü, Doğu Nekropolü, su yolları dağıtım şebekesi, Hurmalık Hamamı, Ana Cadde, Kent Bazilikası, Kısık Köprüsü, set duvarları, surlar, İustinianus suru, Doğucasarı Akropolü, Ambar yanı, Tepecik, Tepecik Hyposorion yer altı mezarları, çömlek fırını, Doğucasarı taş ocağı ve Kutsal Alan ortaya çıkarılmıştır.
Küçük Hamamın 300 m. güney-doğusundaki hamamı İmparator Vespasianus (M.S.69-79) yaptırmıştır. Yaklaşık 105 x 48 m. ölçüsünde, birbirleriyle kapılarla birleşen beş bölümden
meydana gelmiştir. Burada bulunan bir yazıttan öğrendiğimize göre Vespasianus’un “yüzme havuzları ve ek dekorasyonları ile birlikte” bu amaç için ayırdığı para ile Birlik tarafından yapılan bağışlarla inşa edilmiştir.
Hamamın yanında Patara’nın mermer döşeli, 12,5 m. genişliğinde Anadolu’daki antik kentlerin en geniş caddesi bulunur. Ayrıca birçok yollara ayrılan bu caddenin altında kanalizasyon sistemi de yapılmıştır.
Bir yamacın eteğine kurulmuş olan tiyatronun 34 oturma sırası vardır. Orkestra yaklaşık 30 m. büyüklüğünde olup tek diazomalıdır.Sahne binasının alt katından beş kapı ile sahneye geçilir. Sahne binasının dış duvarındaki bir yazıtta,M.S.147’de Patara vatandaşlarından Vilia Procula proskene binası ile heykelleri ve mermer kaplı sahne binasını babasının yaptırıp İmparator Antonius Pius ve şehrin tanrılarına adadığı yazılıdır. Bir başka yazıtta ise Tiberius döneminde (M.S. 14-37) Apollon’un rahibi olan bir Polyperkhon tarafından yapılan onarımlardan söz etmektedir.
Bizans döneminden kalan kalenin doğusunda muntazam taşlardan yapılmış M.S. II.nci yy.a ait mimari bezemeleri ile dikkati çakan Korint Mabedi bulunmaktadır. İn antis plânlı olan bu mabet 13 x11 m. ebadındadır.
Patara’da kazılar devam etmekte olup, Lykia tipi mezar anıtları ve kentin diğer yapıları da ortaya çıkarılmaktadır.
 

 
 
TatilDefteri.com "Öncelikle bilgiyi amaçlayan tek turizm portalı"
İl İl Türkiye | Ülke Rehberi | Oteller | Paket Turlar | Gezi Yazıları | Tur Rehberleri

© Sitede bulunan yazı ve fotoğraflar izinsiz kullanılamaz. Web Design Erol Sahin
Sitede 528 kişi Online
Tatildefteri, tatile çıkmadan uğramanız gereken tek adres, dünya, ülkeler atlası, AVRUPA İspanya, Barcelona, Madrid, İtalya, Roma, Venedik, İngiltere, Londra, Fransa, Paris , Çek Cumhuriyeti, Prag, Avusturya, Viyana , Hollanda, Amsterdam, Macaristan, Budapeşte, Malta, Finlandiya, İsveç, İskoçya, Danimarka,İsviçre, KUZEY AMERİKA, A.B.D., Amerika, Usa, New York, San Francisco, Los Angeles, Washington, Hawaii, GÜNEY AMERİKA, Brezilya,Rio De Janeiro, Küba, Havana, Arjantin, Peru, UZAK DOĞU, OKYANUSYA, Tayland, Bangkok, Avustralya, Sydney, Japonya, Tokyo, Kore, Seoul, Singapur, Endonezya, ORTA DOĞU, B. Arap Emirlikleri, Mısır, ASYA, Rusya, Moskova, Çin, Pekin, Hindistan, Nepal, GÜNEY AFRİKA, Güney Afrika,gizi gözülememiş piramitler, peri bacaları, çöller, antik kentler, antik şehirler, Salar de Uyumi, Bolivya, Bolivia, Ayers Kayalığı, Uluru Ayers Rock Australia, Giza Piramitleri, Mısır, Egypt, pyramid, Keops, kefren mikerinos, ramses, mumya, Amazon kıyıları, Güney Amerika, South America, Büyük Kanyon, Amerika, America, Grand Kanyon, Peribacaları, Kapadokya, Turkey, Türkiye, Göreme, Uçhisar, Ihlara vadisi, valley, Derinkuyu, gülhisar, ürgüp, avanos, petra, ürdün, jordan, Lut Gölü, Unesco ünya Kültürel Mirası Listesi, Machu Picchu, Peru, İnka, Cusco, Sagrada Familia, Barcelona, Barselona, İspanya, Spain, Kilise, Mimar, Antoni Gauidi, Sistine Şapeli , Roma, Rome, Italy, İtalya, Vatikan, Papa, Katolik, Michelango, Himalayalar, Nepal, Everest, Dağ, Mount, Zirve, Angkor Wat Tapınağı, Kamboçya, Cambodia, Venedik su kanalları, Venice, Sahra Çölü, Kuzey Afrika, Africa, West, Çin seddi, Çin, China, Victoria Şelalesi, Zambia, waterfall, Resif Bariyerleri, Belize, Tac Mahal, Hindistan, india, India, Maya Kalıntıları, Meksika, Mexico, Easter Adası, Güney Pasifik, Pasific, Paskalya Adası, Mu Camii, Mali, hakkında, foto galeri, kiliseler, festivaller, yazarlar, gezginler, atv safari turu, paintball turu, Abant turu, Sülüklügöl Turu, Ağva Turu, Sapanca, Kartepe, Safranbolu Turu, Assos Turu, Bozcaada Turu, Ayvalık Turu, Beypazarı Turu, iyonya turu, tire turu, çanakkale turu, şehitlik turu, edirne turu, bayram turları, ramazan bayramı, kurban bayramı turları, şeker bayramı turları, yurt dışı turları, uzak doğı turları, klimanjaro ekspedisyonu, Atina turu, selanik, kavala turu, yedigöller turu, kamp turu, çadır kampı, kapadokya turu, doğu anadolu turu, aladağ turu, bolu aladağ turu, amasmra turu, macahel turu, Doğu Karadeniz turu, Batı karadeniz turu, karadeniz turu, Nemrut Turu, Güneydoğu turu, yunanistan turu, Turizm acentaları, Arnika Turizm Doğa tarih kültür fotoğraf turları, Zambaktur, prontotour, prontotur, crntour, crn turizm, Gezievi, Kampateşi, Assos, bozcaada, gökçeada, safranbolu, amasra, afyon, güneydoğu, doğu anadolu, karadeniz, mardin, gaziantep, çanakkale, izmir, istanbul çevresi turlar, fotoğraf, photography of turkey, geziler, turizm, seyahat, rehberler, ömer kokal, erol şahin, edirne, sülüklügöl, abant, yedigöller, çanakkale, şehitlik, ufra, harran, tatvan, doğubeyazıt, ani harabeleri, kapadokya, cappadocia, fethiye, ölüdeniz, marmaris, bodrum, dalaman, diyarbakır, atlas jet, onur air, fly air, uçak biletleri, havayolu, tatil, ayder, kaçkarlar, ararat, aprı dağı, serindere, aytepe, menekşe yaylası, bergama, ayvalık, kaz dağları, cunda, ida, toroslar, aladağlar, gölcük, seben, bolu, sakarya, izmit, kocaeli, maşukiye, sapanca, istiklal caddesi,kartepeye, trekking turlar hakkında, kartepeye treking turlar hakkında detaylı, katılın, kayak bakımı nasil yapılır, kayak Bilgileri, kayak günübirlik turlar, kayak hakkında, kayak hakkında detaylı bilgi snowboard, kayak hakkında detaylı teknik bilgi, kayak, doğa yürüyüşleri, hakkında teknik bilgi, kayak malzeme, kayak malzeme satış, kayak malzemesi, kayak malzemesi nereden, kayak malzemesi nereden alınır, kayak merkezi, kayak, tur, tours, beyoğlu, eğlence, müzik, yöresel yemekler, gurme, medeniyetler, iran, suriye, ankara, merkezi hakkında detaylı bilgi, kayak merkezine günübirlik kayak, kayak merkezine tur yapanlar, kaz dağları, şeytan sofrası, ayvalık, bitkiler, Antik kentler, Dünyanın yedi harikası, yedi yeni harikası, Roma kolezyum, Paskalya Adası, Aachen, Addis Ababa,Akdamar, Akhisar,Alexandria,Amman,Amsterdam,Angkor,Antakya,Antioch,Antwerp,Arles,Assisi,Athens,Augsburg, Avebury,Avignon,Avila,Axum,Ayutthaya,Badrinath,Bagan,Bangkok,Bath,Bergama,Berlin,Bethlehem,Bodhgaya,Brussels,Budapest,Bukhara,Caen,Cairo,Cappadocia,Capernaum,Casablanca,Cefalu,Cologne,Cordoba,Corinth,Crete,Delphi,Dublin,Durham,Ephesus,Fes,Haifa,Istanbul,Izmir,Jerash,Jerusalem,Kamakura,Karbala,Konya,Krakow,Kyoto,Lalibela,Leiden,Lisbon,London,Los Angeles,Lourdes,Lumbini,Luxor,Lyon,Madaba,Madrid,Marrakesh,Mecca,Medina,Medjugorje,Milan,Monreale,Moscow,Moulay Idriss,Mount Athos,Mount Fuji Mount Nebo,Mykonos,Najaf,Nara,Narbonne,Naxos,Nazareth,New Orleans,New York City,Nikko,Oaxaca,Oxford,Palermo,Paris,Pergamum,Petra,Philippi,Plzen,Puebla,Rangoon,Ravenna,Reykjavik,Rome,San Francisco,Santiago,Santorini,Sardis,Seattle, Sedona,Segovia,Seville,Siena,St. Petersburg,Sukothai,Tarsus,Thessaloniki,Thyatira,Tokyo,Toledo, Tomar, Tours, Trier,Varanasi, Vatican City, Venice, Vezelay, Vienna, Vrindavan, Washington, D.C., Whitby, Wittenberg,Worms, Yangon, Yamunotri,York, Türkiye gezi, tatil, otel, turlar, TURLAR, turizm rehberi. Turizm, travel, Türkiye gezi ve tatil rehberi. Onur Air Yurtiçi ve Yurtdışı Uçak Bileti.Ekonomik ve ucuz ucak bileti, merkezleri hava durumu, kayak merkezlerindeki pistler hakkında, kayak merkezlerine turlar, kayak okulları, kayak otelleri, kayak pistleri hakkında detaylı bilgi, kayak satış, kayak snowboard malazemesi satıp, kayak snowboard malzemesi nasıl alınır, kayak snowboard malzemesi satan, kayak snowboard nerede, kayak snowboard nerede satılır, eclipse tour, güneş tutulması, konya, mevlana, kayak snowboard turları, kayak turları, kayak turlarımız, kayak turu, kayak üyeleri, kayak ve, kayak ve snowboard, kayak ve snowboard hakkında, kayak ve snowboard malzemesi nereden, kayak ve snowboard merkezi, e-kart, arka plan, ekran koruyucu, flash oyunlar, arkadaşına gönderebileceğiniz sizin için seçtiğimiz ekartlar, Bozcaada Liman, Safranbolu evleri, Pamukkale Lahitler, Kapadokya Peribacaları, Yedigöller Yapraklar, Bozcaada sokaklar, Doğanbey Köyü, Kuşlar, Gökçeada Evi, Kelebekler Vadisi, Assos İskele, güneş, deniz, liman, Cunda Adası, Düşlediğin yerde ol ekran koruyucu, screen saver, sizin içn,in seçtiğimiz arka planlar, wallpapers, Yedigöller 1024x768, 800x600, Tepeköy, Doğanbey, Hasankeyf, Ayvalık, Akdamar adası, Afrodisias, Bafa gölü, kayak ve snowboard merkezlerine, kayak ve snowboard merkezlerine lux, kayak ve snowboard merkezlerine ulaşım, kayak ve snowboard okulları, snowboard turları, kayakmerkezleri hakkında detaylı bilgi, Türkiye, türkiye haritasi, türkiye haritası, gezi tatil, gezi tatil rehberi, istanbul, antalya, ankara, izmir, bodrum, gezi, tatil, otel, motel, pansiyon, paintball, rafting, trekking, scuba, binicilik, yemek, yemek tarifleri, otel rezervasyon, otel rehberi, yurtiçi turlar, yurtdışı turlar, mavi yolculuk, haftasonu gezileri, oto kiralama, gurme, golf, yamaç paraşütü, karting, sinema, tiyatro, konser, fuar, party, parti, konsolos, konsolosluk, konsolosluklar, vize, vize bilgileri, pasaport, Onur Air uçak bileti, Yurtiçi yurtdışı ucuz ve ekonomik ucak bileti, Onur Air uçak bileti, Yurtiçi ve yurtdışı ucuz ekonomik ucak, Onur Air uçak, ucuz ve ekonomik ucak, konaklamalı turlarımız başladı, lux otobuslerle ulaşım imkanı, mağazalar, malzmesi nereden alınır diyorsaniz, malzemesi satan, malzemesi satan magazalarini sitemizde, malzemesi satanlar, malzemesi.sitemizde 2. el kayak ve, mekezindeki, mekezindeki hava durumu, merkezi, merkezi hakkında detaylı bilgi, merkezindeki kar, merkezindeki kar kalınlığı kartalkaya, merkezindeki kayak ve snowboard, merkezindeki pist uzunluğu, merkezine günübirlik günübirlik kayak, merkezine günübirlik kayak turları, merkezine günübirlik kayak ve snowboard, merkezine uçak ile, merkezlerindeki oteller hakkında, merkezlerine günübirlik bayram turları, merkezlerine turlar düzenlemekteyiz, mutlaka katılın, nerede kayak, nerede kayak yaparim, nerede kayak yapılır, nereyemi, nereyemi tabiiki kartalkaya ya, okullarının toplam pist uzunluğu, okullari hakkında detaylı, okullari hakkında detaylı bilgi, okulu hakkında bilgi, olan, olarak tum kayak merkezlerine turlar, olup kokartlı turist rehberleri, türsab, arkadaşlıklar kurabilir kayak ve, otobuslerle ulaşım imkanı, öğretiyor, paladöken kayak merkezi hakkında, palandöken, palandöken kayak, palandöken kayak merkezine, palandöken kayak merkezine günübirlik, palandöken kayak merkzinin toplam pist, palandöken kayak ve snowboard, palandöken kayak ve snowboard merkezi, palandökene, palandökene günübirlikturlar, palandökene her, palandökene her haftasonu ucak, pamporovo, pazar pazartesi 1 gece, pazar pazartesi 1 gece konaklamalı, özel, bayram turu, suriye turu, kapadokya turu, pamukkale turu, güneydoğu turu, iyonya turu, kuzey ege turu, şam, hama, halep, plymra antik kenti, tire, birgi, baga gölü, kariene, efes, ephesus, heraklia, ayvaliık, doğa turları, DOĞA TURLARI, Günübirlik tur, Haftasonu turu, Abant, Günübirlik, trekking, konya, şeb-i aruz, şeb-i arus, mevlana, aladağ, pisti nerede?, pistler kayak pistleri, saatleri, saklıkent, saklıkent kayak, saklıkent kayak merkezi hakkında, saklıkent kayak merkezine, ömer kokal, sinan ercan, irfan tanrıverdi, ibrahim tanrıverdi, yelda baler, çetin güney, gezi yazıları, gezi makaleleri, yol notları, saklıkent kayak merkezine kayak ve, saklıkent kayak ve snowboard merkezi, saklıkente, saklıkente günübirlik turlar, salomon kayak, sarıkamış, sarıkamış kayak merkezi, sarıkamış kayak merkezi hakkında, sarıkamış kayak merkezine günübirlik, satılır, satıs, satış, sitemizde bulabilirsiniz, sitemizi ziyaret edin, snowboard bakimi nasil yapilir, snowboard hakkında detaylı bilgi, snowboard hakkında detaylı teknik, snowboard hakkında detaylı teknik bilgi, snowboard hakkında teknik bilgi, snowboard kayak, snowboard kayak snowboard turları, snowboard malazemesi satıp, snowboard malzemesi hakkında detaylı, malzemesi satan magazalarini, snowboard malzenme satış, snowboard malzenme satiş, snowboard merkezi hakkında detaylı, snowboard merkezine uçak ile, snowboard nasıl, snowboard okullarının toplam pist, snowboard okullari hakkında detaylı, snowboard okulu kısa surede, okulu kısa surede snowboard, snowboard oteli hakkında detaylı bilgi, snowboard öğretiyor, snowboard pisti nerede?, snowboard satıs, snowboard turları, snowboard turu, Snowboard ve Kayak için Günübirlik ve Yatılı Turlar, Snowboard ve Kayakçılar için Günübirlik ve Yatılı Turlar, snowboard wind surf, sörf öğrenmeye gidiyoruz, spor, su kayağı, su sporları hakkında detaylı bilgi, tabiiki kartalkaya ya, treking turlar hakkında detaylı bilgi, treking turlarımız treking trekking, trekking, tur, turkiyedeki, turkiyedeki kayak pistleri hakkında, turkiyedeki kayak ve, turkiyedeki kayak ve snowboard, turkiyenin her tarafından kayak, turlar, turları, turlarımız treking trekking, turlarımızı da yakında başlayacağına, turlarımiz başladı, türkiyedeki tüm, türkiyedeki tüm kayak snowboard, türkiyedeki tüm kayak ve, türkiyedeki tüm ve snowboard merkezlerine ulaşim imkani, ve snowboard okullari, ve snowboard turları, ve yatili, veren site, en çok hit alan turizm sitesi, İstiklal caddesi İstanbul Türkiye, Doğa, Tarih, Fotoğraf, Kültür Turları, Haftasonu Konaklamalı turlar, Safranbolu evleri, Amasra, Safranbolu turu, Kaz dağları, Ayvalık, Cunda, Assos, Truva, Kuzey Ege turu, arnika, outdoor, doğa turları, turizm, tour, alternatif, trekking, güneydoğu, doğu, karya, likya, karadeniz, transkaçkar, transkackar, gökçeada, gokceada, edirne, afyon, frig vadisi, ağrı, agri, dağ, dag, dagcilik, dağcılık, climbing, Beypazarı, Fethiye, Antalya, Turlar Fotoğraflar, Gezilerin Ardından, photography, günübirlik, haftasonu, kapadokya, sanat, kamp, assos, bozcaada, gökçeada, ağrı, agri, dağ, dag, dagcilik, dağcılık, climbing, Beypazarı, Fethiye, Antalya, Turlar Fotoğraflar, haftasonu, kapadokya, rafting, travel, turkey, türkiye, seyahat, heyecan, tur, gezi, macera, paintball, ya 35 km, yagar, yağar, yapanlar, yapılır, yatili, yedigöller, ziyaret, ziyaret edin, güneydoğu ya en çok tur yapan arnika turizm, kentten kaçış planları, arama, www.arnika.com.tr dünyanın en çok ziyaret edilen turizm sitelerinden biridir. tatildefteri.com bir Erol Şahin projesidir, Tasarım kodlama Orçun Sezer, aspx, asp.net, tatil arkadaşı, tatil takvimi, sohbet, ekart, e-kart, arkaplan, türkçe, müzik, oyun, ets tur, jolly, hey travel trens, prontotur, arnika, kamp ateşi, gezievi, patikatur, deep nature, deepnature, folklorik, ogzala, geziciyak, metro, ulusoy, varan, uçak biletleri, onur air, atlas jet, pegasus, thy, tatil, deniz, kum, güneş, dağcılık, kamp, çadır, assos, belek, tekirova, olimpos, marmaris, dalyan, köyceğiz, kaş, kefken, fethiye, kalkan, patara, çeşme, foça, didim, kuşadası, sinop, trabzon, artvin, yaylalar, rize, ayder yaylası, urfa, nemrut, adıyaman, bosna, italya, ispanya, roma, paris, fransa, maldiv, dubai, selanik, kavala, yunanistan, otel, otel ara, bölgelere göre otel, otel rezervasyon, marina, dalış turları, pansiyon, butik otel, hotel, çadır, çadır konaklama, mat, uyku tulumu, mavi yolculuk, ayder yaylası, çat, pokut, istanbul, ankara,30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TURLARI izmir, antalya, muğla, konya, diyarbakır, trabzon, rize, maçka, giresun, ordu, hatay, adana, adıyaman, urfa, halfeti, kamp alanında uzaman kadrosuyla www.kampatesi.com ziyaret edin,Felsefe'nin beşiğinde bir haftasonu, Athena Tağınağı, Liman, Behramkale köyü , Ayazma Plajı, Polente Feneri, Rüzgar Gülleri, Ada sokakları ve Şarap , Tepeköy, Dereköy, Zeytinli, Bademli, Eski Rum köyleri ve deniz keyfi , Antik Kentleri, tekne turları ve yanartaş'taki gün batımıyla Olimpos'ta unutamayacağız anılar sizi bekliyor. Eski rum evleri ile tarihi, Şeytan Sofrası ile doğayı, Cunda Adsı ile denizi yaşamak için Ayvalık'da bir hafta sonu, İnce, sazlı, nazlı, küçük, büyük, derin, serin birbirinden değişik yedi göl bizi bekliyor, Çadırlı Kamp, Dünyanın 2. derinlikteki kanyonu, Abana , Adana , Afyon , Ahlat , Akdamar , Aksaray , Alacahöyük , Alanya ve Side , Amasra , Amasya , Anamur , Ani , Ankara , Anıt Kabir , Ankarada Anadolu Medeniyetleri Müzesi , Antakya , Antakya müze, Antalya , Termessos , Perge , Artvin , Assos , Ayvalik, Ballıca Mağarası , Balıkesir , Bergama , Birecik , Bitlis , Bodrum, Boğazkale , Boyabat , Bursa , Çanakkale, Çayeli, Cappadocia - içinde özel galeriler kiliseler ve şehirler var , Çorum , Dalyan , Didyma, Divriği, Diyarbakiır , Doğubeyazit , Edirne , Efes , Erzincan, Eğirdir, Erzurum , Eskişehir , Fethiye, Gaziantep, Göreme, Harran , Hasankeyf , Ihlara, Inebolu , Isparta, Istanbul 1 , Istanbul 2 , Istanbul 3 , Istanbul Levent, Istanbul Yedinci Tepe, Istanbul Pera , Istanbul dolaşı , Istanbul Üsküdar , Istanbul Boğazı , Istanbul Aya Sofia , Istanbul Kariye Müzesi , Istanbul Top Kapı Saray , Istanbul Arkeoloji Müzesi , Istanbul Çinili Kösk Müzesi , Istanbul Asker ve Deniz Müzesi , Istanbul Dolmabahçe Saray , Türk ve Islam Eserleri Müzesi , Izmir, Izmit, Iznik, Kahramanmaraş , Karaman, , Kars, Ani ve Hopa ile , Kaş ve Patara , Kasaba, Kastamonu, Kayseri, Knidos , Konya , Kütahya, Malatya, Mardin , Mersin , Midyat , Milas, Miletus ve Priene, Muğla , Muş , Mustafapasha, Niğde , Niksar, Ordu, Ortahisar , Pamukkale, Hierapolis ve Aphrodisias ile , Samsun , Ş;anlıurfa , Sardis / Sart, Selşuk , Siirt , Silifke, Sinop , Sivas , Tarsus , Taşköprü ve Kale Kapı , Tekkiraz ve Akkuş, Tercan, Tire , Tokat , Trabzon, Turhal ve Zile, Uçhisar , Ünye , Urfa , Ürgüp, Üsküdar , Van , Yalvaç and Antioch Pisidian , Yazılıkaya , Zile ve Turhal

 
 


Antalya il Rehberi
 

Antik Kentler

Antik Kentler

 

       


Yeni Sayfa 1