Hakkımızda | Basında Biz


Türkiye'de başta Ege ve Akdeniz olmak üzere tüm bölgelerinde Antik Kentl ve kalıntılarına rastlanmaktadır. Sadece Denizli bölgesinde Antik Kentler Yunanistan ve İtalya'dakinden çoktur.

 

Antik Kentler

Dünya'nın yedi harikası olan Efes'deki Artemis Tapınağı ve Bodrum'daki Halikarnas Mozolesi Ülkemizin geçmişten günümüze tarihi zenginliğini göstermektedir. Efes Antik Kenti, Halikarnassos, Aspendos, Assos, Letoon ve Truva Antik Kenti en çok ziyaret edilen ören yerlerinin başında gelmektedir.
 


Phokaia 

Güney Eolia’nın antik kentlerinden Phokaia İzmir’e 70 km. uzaklıkta olup Çandarlı körfezi ile İzmir körfezi arasındaki yarımada üzerinde kurulmuştur. Karşısındaki Orak ve Fener adaları nedeniyle de doğal bir liman konumundadır. Phokai, sözcük olarak Helen dilinde bir anlam taşımamaktadır.Prof. Bilge Umar Luwi dilinde sulak yer anlamındaki “Pauwake” den gelmiş olduğunu ileri sürmektedir. Josef Keil, bu ismin limanın önünde olan ve su yüzüne çıkmış foklara benzediğinden verildiğini ileri sürmüştür.

Herodot, Paktolos (Şart çayı) , Phrygios (Kum çayı), Hermos (Gediz Irmağı) ve onlarla birlikte daha az önemli nehirler birleşerek Phokaia’nın yakınından denize döküldüğünü anlatır. 1702’de çizilmiş bir “İzmir körfezi ve yakınları” haritasında, Hermos (Gediz)’un, tıpkı şimdi olduğu gibi, o zaman da Menemen ile Foça arasında denize aktığı görülüyor. Irmak sonradan kendi doldurduğu ova içindeki yatağını değiştirip Menemen yakınında güneye yönelmiş, Karşıyaka’nın batı yanı başından geçerek İzmir körfezi iç bölümünün en dar yerinden akmaya başlamıştır. Irmağın İzmir’i denizden ayıracağı, Menderes’in Latmos körfezi batı yarımını doldurarak geriye kalan doğu yarımında yarattığı Bafa Gölü gibi bir gölün kıyısında bırakacağı anlaşılınca, 1886 yılında Menemen yakınlarında bir kanal kazılıp ırmak eski yatağına çevrildi ve yine Foça’nın güneydoğu yakınında Ege denizine akmaya başladı. Bunlar göz önünde tutulunca, yörenin adının Luwi’ler çağında Pa-uwa-ka “akarsuyu bol yer” olduğunu ve Helenlerin Pauwaka adını, Phokaa söyleyişiyle, sonunu da “kendi yurdu” anlamına gelen “ia” yı ekleyerek Phokaia (Phoko yurdu) anlamında kullandığını görüyoruz.

Phokaia’nın kuruluşu ile bazı görüşler ortaya atılmıştır. Antik çağın tarihçilerinden Herodotos, Strabon ve Şamlı Nikolaos, burada yaşayanların Orta Yunanistan’da Peloponnes yarımadasındaki Pholisliler tarafından kurulduğunu ileri sürerler. Ord.Prof. Dr. Ekrem Akurgal, kazılarda bulduğu, M.Ö. IX.yy.a kadar inen keramiklere dayanarak kentin geçmişini daha önceye götürmektedir. Ona göre de büyük olasılıkla Aioller tarafından kurulmuştur. Phokaia’da 1989’da kazılara başlayan Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Özyiğit, kazılardaki keramik ve buluntulara dayanarak yerleşimi M.Ö. 2000’e indirmiştir.

Tarihçi Livius Phokaia’dan şöyle bahsetmektedir:

“ Kent dikdörtgen biçimindedir ve bir körfezin başında yer alır. Surlar, alanı yaklaşık 2500 adım boyunca çevreledikten sonra,iki yandan ilerliyerek bir üçgen oluştururlar. Yerli halk buraya Lampter adını vermektedir. Bu kısımda genişlik 1200 adımdır. Sonra yaklaşık 1000 adım uzunluğunda bir dil gelir ve körfezi aşağı yukarı tam ortadan ikiye böler; Ana karaya bitiştiği noktanın her iki tarafında da çok güvenli birer liman oluşturur. Güneydeki Naustathmos adıyla anılır, çünkü çok sayıda gemiyi barındırabilir,öbürü Lampter’in yakınındadır.”
Livius’un anlattıklarından açıkça anlaşıldığı gibi o devirde Phokaia’nın iki önemli limanı, Athena mabedi, kutsal bir temenosu, surları ve nekropolü vardı.

Herodotos, M.Ö. 700’lerde Phokaia’nın denizcilikte büyük aşama yapmış, 50 kürekli ve 500 insanı taşıyabilen teknelerle Akdeniz’de ulaşımı,ticareti sağladığını belirtmiştir. Phokai’lılar Adriyatik, Etruria, İberia ve İspanya’daki Tartessos’a kadar uzanan, o zamana göre en uzun deniz yolculuğunu yapmışlardır. İonia’nın en kuzeyinde yer alan ve 12 İon kentinden biri olan Phokaia , Mısır’daki Naukratis kenti ile ticaret yapmıştır. Ayrıca Miletos ile deniz gücünü birleştirerek, Çanakkale Boğazı’nda Lampsakos (Lapseki), Karadeniz kıyısında Amisos (Samsun) kentlerinin kurulmasında ön ayak olmuştur. Bunun yanı sıra M.Ö. 600 yıllarında Güney Fransa’da Massalia (Marsilya), İspanya’da Emporion (Ampurios), Korsika’da Alalia, Güney İtalya’da Elea,(Velia), Midilli’de Methymna kolonilerini de kurmuşlardır.
M.Ö.VII.yy.da, İran’ın Susa kentinde başlayan “Kral Yolu” Sardes’e kadar geliyor, orada da Kyme’den gelen yolla birleşiyordu. Ephesos’dan ve Smyrna’dan geçerek Phokaia’ya ulaşıyordu.

Phokaia M.Ö. 600 yıllarında ekonomi ve kültürel yönden en üst düzeye erişmiştir. Smyrna’nın Lydia tarafından yıkılmasıyla da yörenin tüm ticaretini ele geçirmiştir. Bu arada İonia’daki ilk elektron sikkeleri basan kent olmuştur. Bu sikkelerin ön yüzünde Zeus, Hera, Herakles ve Hermes, arka yüzlerinde de griffon, fok, boğa ve koç başlarına yer verilmiştir. M.Ö.546’da Pers Kralı II. Kyros (M.Ö.559-529) batıya doğru ilerleyerek Lydia kralı Kroisos’u yenerek Sardes’i ele geçirmiştir. Phokai’nin bu parlak durumu da diğer Batı Anadolu kentleri gibi bundan sonra sona ermiştir. Herodotos, Pers komutanı Harpagos’un Phokaia surları önüne toprak tepecikler yaparak duvarları aştığını ve kente girdiğini söylemektedir. Phokaia’da 1992 yılında yapılan kazılarda sur duvarları ortaya çıkarıldığı gibi bir mancınık güllesi ile ok uçları ele geçmiştir. Bu savaşın ardından Phokaia’lılar kenti terk ederek diğer Akdeniz kolonilerine göç etmişler, sonraki yıllarda gidenlerin bazıları geri dönmüştür.

Hellenistik çağda Büyük İskender, Anadolu’daki Pers egemenliğine son verdikten sonra Phokaia’da onun egemenliğini tanımıştır. İskender’in ölümünden sonra İmparatorluğu generalleri arasında paylaşılmış ve yeni devletler ortaya çıkmıştır. Phokaia da bu Seleukoslar ve Pergamon krallıklarına bağımlı kalmıştır. Pergamon kralı II.Attalos’un ölümünden sonra toprakları veraset yoluyla Roma’ya bırakılınca da Phokaia’da zorunlu olarak Roma’ya katılmıştır. M.Ö.136 da Roma’ya baş kaldıran Pergamon’lu Aristonikos’un yanında yer almışsa da kent Masala’nın yardımıyla yıkılmaktan kurtulmuştur. Ardından Pompeius kente özgürlüğünü geri vermiştir. Erken Hıristiyanlık döneminde Bizans İmparatorluğu’nun Thema Thrakesion bölgesinin piskoposluk merkezi olmuştur. Ancak eski görkemli konumuna bir daha ulaşamamış, XI. yy.da önemsiz bir Bizans yerleşimi olmaktan ileriye gidememiştir. 1082’de Venediklilerin ticaret kolonisi olmuş, ardından Çaka Bey 1086’da Smyrna,Khios ve Klazomenai’den sonra Phokaia’yı da ele geçirmiştir. 


Phokaia arkeolojik kazıları:

Phokaia’da ilk kazıları Fransız arkeologu Felix Sartiaux 1913-1914 ve 1920 yıllarında yapmıştır. F.Sartiaux, Foça’nın 1/5000 ölçekli planını çizmiş ve bunun üzerinde yapacağı sondajların yerlerini belirlemiştir. Ayrıca toprak üstü kalıntılarını da tarihi bilinmeyenler, Helenistik ve Roma,Orta çağ eserleri diye üçe ayırmıştır. Kayalara oyulmuş bir mezar olan Şeytan hamamı, kentin doğusundaki Değirmenli tepe ve onun güneyindeki Altın mağarası denilen tepede kayalara oyulmuş merdivenlerle adak nişleri o zaman belirlenmiştir. Ancak F.Sartiaux’un merdiven diye isimlendirdiği kayalara oyulmuş kalıntıların sur yatakları olduğu 1990 yılı kazılarında anlaşılmıştır. Sartiaux, çalışmalarında kalkerden, beyaz kırmızı,yeşil mermerlerden yapılmış antik çağa ait bir bloğa, kaideye ve yazıtlara rastlamıştır. O dönemde bulunmuş bir aslan heykeli bugün İzmir Arkeoloji müzesindedir. Ayrıca Şeytan Hamamının içerisi temizlenmiş ve kayalara oyulmuş mezarlarla karşılaşılmıştır. Bu mezar çok daha önceden soyulduğundan içerisinde herhangi bir buluntu ile karşılaşılamamıştır. Yarımadanın kıstağında yapılan sondajlarda 1860 yıllarına kadar korunduğu sanılan mermer bloklar ortaya çıkarılmıştır. Sonraki yıllarda bu taşlar başka yapılarda kullanılmak üzere yerlerinden sökülmüştür. F.Sartiaux, Değirmen Tepe’de tiyatroyu bulabilmek için çalışmalarını burada yoğunlaştırmışsa da olumlu bir sonuç alamamıştır. Çok sayıda pişmiş topraktan çanak çömlekler, heykelcikler ve keramik parçaları dışında bir kalıntı ile karşılaşılmamıştır. 

I. Dünya Savaşı nedeniyle ara verilen çalışmalara 1920’de yeniden başlanmış ve Jeoloji Profesörü Dalloni ekibe katılmıştır. Bu kez araştırmalar, körfezi küçük ve büyük deniz diye ikiye ayıran Yarımada’da yoğunlaşmıştır. Erken Bizans dönemine ait mezarların yanı sıra çok sayıda çanak çömlekler ele geçmiştir. Kazı ekibi bunları Myken geometrik dönem,Arkaik çağ,Rodos işi ve Roma olarak gruplara ayırmıştır.

Foça’da ikinci dönem kazılara 1952 yılında Ord.Prof.Dr.Ekrem Akurgal, İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hakkı Gültekin ile birlikte başlamıştır. Başlangıçta sondajlardan ileriye gidilmeyen çalışmalarda asıl kazılara 1953 yılında başlanmıştır. Yarımada’da geç geometrik
ve arkaik yerleşimlerle karşılaşılmış, M.Ö. VI.yy.ın ilk yarısına tarihlenen Athena mabedinin temelleri ortaya çıkarılmıştır. Bunu M.Ö. VI.yy.a ait bir evin temel duvarları, Hellenistik, oryantalizan ve Attika keramikleri, skyphoslar ile Roma dönemi mimari parçaları izlemiştir.
Foça’da son dönem çalışmaları Ege Üniversitesi adına Prof. Dr. Ömer Özyiğit yürütmektedir. Özellikle antik dönem yerleşimleri ile yüzey araştırmaları yapılmıştır. Arkaik çağda kentin geniş bir alana yayıldığı ve sınırlarının yarımadayı aştığı saptanmıştır. M.Ö. VI.yy. da Anadolu’nun en büyük kentlerinden biri olduğu anlaşılan Phokaia’da Pers mezar anıtının kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılmış, Tiyatro Tepesi üzerindeki değirmenler, Athena mabedi kazıları sürdürülmüş,tiyatronun yeri bulunmuştur.

Phokaia’daki Eserler:
Phokaia ‘da Orta çağdan günümüze gelebilen ,Cenevizlilere ait olan kalıntılardan 1275 yıllarında kent çevresinin oldukça güçlü duvarlarla çevrili olduğu anlaşılmıştır. Cenevizlilere ait olup 500 m. uzunluğundaki su kemerleri ile su yollarının pek azı günümüze gelebilmiştir. Prof.Dr. Ömer Özyiğit’in 1990’da yaptığı araştırmalarda Arkaik çağın sur duvarlarının 5 km. uzunluğunda olduğu ve tüm kenti çevirdiği anlaşılmıştır.

Herodotos’un çok güzel olduğuna değindiği, kenti çeviren sur duvarlarını Perslerden korunmak amacıyla Phokaia’lı tüccarların yakın dostu Tartessos Kralı Arganthonius yaptırmıştır. Günümüze ulaşamayan bu sur duvarları Persleri durduramamış, bütün Batı Anadolu kentleri gibi Phokaia da onlar tarafından ele geçirilmiştir.

Ord. Prof.Dr. Ekrem Akurgal’ın yerini saptadığı Athena mabedi ile ilgili çok sayıda buluntu ile karşılaşılmıştır. Körfeze hakim bir tepe üzerindeki mabedin sütunları, sütun kaide ve başlıkları bulunmuştur. M.Ö. 600 yıllarında yapıldığı sanılan mabedi Herodotos’a göre Pers komutanı Harpagos yıktırmıştır. Ancak, Xenephon mabedin yıldırım sonucu hasara uğradığını yazmaktadır. Çeşitli dönemlerde onarım gören mabet Roma egemenliğine kadar ayakta kaldığı sanılmaktadır. Strabon, mabet içerisindeki Athena heykelinin tahtadan ve oturur konumda olduğunu belirtmiştir. Nitekim bu heykelin nasıl olduğu yazıtlar ve sikkeler üzerindeki tasvirlerden anlaşılmaktadır.

Phokaia tiyatrosunun nerede olduğu Prof.Dr. Ömer Özyiğit’in çalışmalarına kadar bilinmiyordu (1991) . Tiyatro’nun Değirmenli Tepe’nin kuzey-batı yamacında olduğu sanılmış F.Sartiaux aynı yerde sondajlar yapmışsa da sonuç alamamıştı. Ö. Özyiğit, tepenin kuzey-batı yamacında tiyatronun ilk dört kademesi ile karşılaşınca tiyatronun yeri saptanmıştır. Burada yoğunlaştırılan kazılar sonunda yerel tüf taşından cavea ile analemma duvarları ortaya çıkarılmıştır. Helenistik döneme ait, oturma kademelerine kazınmış yazıtlar tiyatronun Roma öncesi yapıldığını göstermiştir. Ayrıca cavea’nın altı ile skene üzerindeki Geç Roma dönemine tarihlenen çok sayıda çanak çömlek parçaları burada bir de keramik atölyesi olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra kademeler üzerindeki ölü külü çömlekleri tiyatronun Roma döneminde kullanılmadığına da işaret etmektedir.

Yarımadanın kuzeyindeki kayalığın denizle birleştiği yerde kayalara oyulmuş bir kutsal alan ortaya çıkmıştır (1993) .Aynı zamanda limanın girişi olan bu kutsal alana dört basamakla çıkılıyordu, kayalara oyulmuş nişlere de büyük olasılıkla adaklar konuluyordu. Phokaia’da Kybele kültünün yaygın olduğu düşünülecek olursa bu kutsal alanın da ona adandığı tahmin edilebilir. Değirmenli Tepede Kybele ‘ye atanmış bir kaya mabedi de bulunmuştur.

Foça’da 2001 yılı kazı çalışmalarında “Taş Kule” veya “Taş Ev” olarak isimlendirilen Pers mezar anıtı üzerinde durulmuştur. Perslerin Phokaia’yı ele geçirmelerinin tarihi belgesi olan bu anıt M.Ö.V.yy.ın sonları ile VI. yy.ın başlarına tarihlenmektedir. Monoblok bir tüf kayanın oyulmasıyla oluşturulan bu anıt-mezar Eolia’da Persler’den günümüze gelen tek yapıdır. Anıtın ana gövdesi ile kübik biçimdeki üst bölüm arasında 35-42 cm. yüksekliğinde dört basamak bulunmaktadır. Yukarıya doğru küçülen anıt bir bakıma piramidal görünümdedir. Alt bölümde, cenaze motifi olarak bir kapı dikkati çekmektedir. Bu mezarın üzerindeki bezemeler İonai ve Lydia sanatını anımsatmaktadır. Anıtın asıl kapısı batıdadır ve buradan asıl mezar odasına girilir. Mezar anıtı sonraki yy.larda da kullanılmıştır. M.Ö.IV.yy.ın ikinci yarısında, kısa bir süre taş ocağı olmuş, Geç Roma döneminde hasara uğramış, Bizanslılar konut işlevi vermiş, Osmanlı döneminde de iç mekanda bazı değişiklikler yapılmıştır. Japon Tobacco International’in maddi desteği ile yapılan kazı, onarım ve çevre düzenlemesi sonunda bilimsel sonuçlar elde edildiği gibi 2500 m karelik bir alan da açık hava müzesine dönüştürülmüştür.

Foça’nın günümüzdeki yerleşim alanında 1995-1996 yıllarında yapılan araştırmalarda M.S.II.yy.a ait atriumlu Roma dönemine ait bir ev ortaya çıkarılmıştır. Avlu çevresi sütunlu, üstü kapalı bu evin odalarından birisinde de renkli taşlardan oluşturulmuş ve iyi durumda döşeme mozaikleri çıkarılmıştır.

Eski Foça’nın güney-batısında Şeytan Hamamı denilen yerde Antik dönemden kalmış, kayalara oyulmuş bir mezar bulunmuştur. Bu mezarın 12 m. uzunluğunda, 2 m. genişliğindeki dromosun sonunda üstü kemerli girişi vardır. Buradan 3 x 4 m. ölçüsünde iki mezar odası ile karşılaşılmaktadır. Lydia mezarlarına benzeyen, bir aileye ait olduğu sanılan mezarda bulunan keramik parçalarına dayanılarak M.Ö. IV.yy. sonunda yapıldığı sanılmaktadır.

Siren Kayalıkları


Siren Kayalıkları Homeros Destanı’nda yer alır ve yolunu şaşıran gemilerin çarptıkları kayalıklar olarak söz edilir.Fok Balıklarını andıran adacıklardan oluşan bu kayalıkların en büyüğü Orak Adası kayalıklarıdır.
Siren Kayalıklarının ismi Yunan mitolojisinde de geçmektedir. Sirenler vücutları kuş, başları kadın şeklinde olup, yaptıkları müzikle insanları kayalara çekerlerdi. Bu müziğin etkisinde kalan gemiciler kayalara yaklaşır ve kayalara çarparak batarlarmış. Siren Kayalıkları yüzyıllar boyunca aşınmış ve doğaüstü şekiller almıştır.

Homeros’un destanlarında da Siren Kayalıkları’ndan söz edilmiştir:

“Ulu Tanrıça Kirke, ne yapın yapın, Tanrısal Sirenler'den sakının dedi bana. Büyüleyen seslerinden, çiçekli çayırlarından sakının. Sen dinle o sesi. Ama bağlasınlar ayakta seni kollarından bacaklarından orta direğe. Böyle dedim ve uyardım arkadaşlarımı. Bu ara gemimiz Sirenler'in adasına varmıştı bile. Çünkü itici bir rüzgâr esiyordu arkamızdan. Derken rüzgâr düştü, deniz oldu çarşaf gibi. Bir tanrı bütün dalgaları dindirmişti. Yoldaşlarım kalkıp geminin yelkenlerini topladılar, sonra da kürekleriyle döve döve köpürttüler denizi. O zaman ben tunç kılıcımla mum peteğini parçaladım ufak ufak ezdim güçlü ellerimle mumu. Sürdüm arkadaşlarımın kulaklarına. Duymaz oldular artık sirenleri. Onlar da bağladılar kollarımdan bacaklarımdan orta direğe beni. Sonra vurdular kürekleriyle kırçıl denize durmadan. Bir sıvışsak göz açıp kapayıncaya kadar şuradan dedik. Ama gözlerinden kaçmadı yakından geçen gemi Sirenlerin. Çınlayan sesleriyle hemen başladılar ezgiye: Gel buraya, dillere destan Odysseus, Akhalar'ın şanı şerefi. Durdur gemini duy bizim sesimizi. Hiçbir zaman bir kara gemi buradan geçemedi durup dinlemeden ağzımdan çıkan tatlı ezgileri; dinlerler doya doya, daha çok şey öğrenip öyle giderler, biliriz biz engin Troia'da olup bitenleri... Güzelim sesleriyle onlar böyle diyorlardı ve dinlemek istiyordu benim gönlüm. Kaşlarımla işaret ettim arkadaşlarıma, çözün dedim beni. Onlarsa ha bire kürek çekiyorlardı iki büklüm. Az sonra epey uzaklaşmıştık Sirenler'den, artık duymaz olmuştuk seslerini...” 

Şeytan Hamamı


Çandede Tepesi’nin eteğinde yer alan ve kaya mezar tipinde olan yapı şeytan hamamı (Loutros) olarak bilinmektedir. İlçe merkezine 2 km uzaktadır.

Beş Kapılar Kalesi


İzmir ili Foça ilçesinde bulunan bu kalenin Doğu Roma İmparatoru Michael Paleologos tarafından 1275 yılında Cenevizli Manuel Zacharna’ya verildiği kaynaklardan öğrenilmektedir. Cenevizliler de kaleyi onarmıştır.

Kalenin yapım tarihi kesinlik kazanamamakla beraber XI. Yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Kesme taştan yapılan kale dikdörtgen planlı olup, köşelerindeki dikdörtgen kulelerle desteklenmiştir. Kale içerisinde Bizans döneminde yapılmış yapı kalıntıları bulunmaktadır.

Dış Kale

İzmir ili Foça ilçesinde bulunan bu kalenin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı konusunda yeterli bilgi bulunmamakla birlikte 1698 yılında, Osmanlı döneminde yaptırıldığı bilinmektedir.

Deniz kenarında bulunan kale kesme ve moloz taştan yapılmıştır. Denizi kontrol amaçlı olarak yapılan bu kalenin içerisinde Osmanlı dönemine ait hamam kalıntıları bulunmaktadır. Kale günümüzde çok harap durumda olup, duvar kalıntılarından bir kısmı ayakta kalabilmiştir.

 

 
 
TatilDefteri.com "Öncelikle bilgiyi amaçlayan tek turizm portalı"
İl İl Türkiye | Ülke Rehberi | Oteller | Paket Turlar | Gezi Yazıları | Tur Rehberleri

© Sitede bulunan yazı ve fotoğraflar izinsiz kullanılamaz. Web Design Erol Sahin
Sitede 826 kişi Online
Tatildefteri, tatile çıkmadan uğramanız gereken tek adres, dünya, ülkeler atlası, AVRUPA İspanya, Barcelona, Madrid, İtalya, Roma, Venedik, İngiltere, Londra, Fransa, Paris , Çek Cumhuriyeti, Prag, Avusturya, Viyana , Hollanda, Amsterdam, Macaristan, Budapeşte, Malta, Finlandiya, İsveç, İskoçya, Danimarka,İsviçre, KUZEY AMERİKA, A.B.D., Amerika, Usa, New York, San Francisco, Los Angeles, Washington, Hawaii, GÜNEY AMERİKA, Brezilya,Rio De Janeiro, Küba, Havana, Arjantin, Peru, UZAK DOĞU, OKYANUSYA, Tayland, Bangkok, Avustralya, Sydney, Japonya, Tokyo, Kore, Seoul, Singapur, Endonezya, ORTA DOĞU, B. Arap Emirlikleri, Mısır, ASYA, Rusya, Moskova, Çin, Pekin, Hindistan, Nepal, GÜNEY AFRİKA, Güney Afrika,gizi gözülememiş piramitler, peri bacaları, çöller, antik kentler, antik şehirler, Salar de Uyumi, Bolivya, Bolivia, Ayers Kayalığı, Uluru Ayers Rock Australia, Giza Piramitleri, Mısır, Egypt, pyramid, Keops, kefren mikerinos, ramses, mumya, Amazon kıyıları, Güney Amerika, South America, Büyük Kanyon, Amerika, America, Grand Kanyon, Peribacaları, Kapadokya, Turkey, Türkiye, Göreme, Uçhisar, Ihlara vadisi, valley, Derinkuyu, gülhisar, ürgüp, avanos, petra, ürdün, jordan, Lut Gölü, Unesco ünya Kültürel Mirası Listesi, Machu Picchu, Peru, İnka, Cusco, Sagrada Familia, Barcelona, Barselona, İspanya, Spain, Kilise, Mimar, Antoni Gauidi, Sistine Şapeli , Roma, Rome, Italy, İtalya, Vatikan, Papa, Katolik, Michelango, Himalayalar, Nepal, Everest, Dağ, Mount, Zirve, Angkor Wat Tapınağı, Kamboçya, Cambodia, Venedik su kanalları, Venice, Sahra Çölü, Kuzey Afrika, Africa, West, Çin seddi, Çin, China, Victoria Şelalesi, Zambia, waterfall, Resif Bariyerleri, Belize, Tac Mahal, Hindistan, india, India, Maya Kalıntıları, Meksika, Mexico, Easter Adası, Güney Pasifik, Pasific, Paskalya Adası, Mu Camii, Mali, hakkında, foto galeri, kiliseler, festivaller, yazarlar, gezginler, atv safari turu, paintball turu, Abant turu, Sülüklügöl Turu, Ağva Turu, Sapanca, Kartepe, Safranbolu Turu, Assos Turu, Bozcaada Turu, Ayvalık Turu, Beypazarı Turu, iyonya turu, tire turu, çanakkale turu, şehitlik turu, edirne turu, bayram turları, ramazan bayramı, kurban bayramı turları, şeker bayramı turları, yurt dışı turları, uzak doğı turları, klimanjaro ekspedisyonu, Atina turu, selanik, kavala turu, yedigöller turu, kamp turu, çadır kampı, kapadokya turu, doğu anadolu turu, aladağ turu, bolu aladağ turu, amasmra turu, macahel turu, Doğu Karadeniz turu, Batı karadeniz turu, karadeniz turu, Nemrut Turu, Güneydoğu turu, yunanistan turu, Turizm acentaları, Arnika Turizm Doğa tarih kültür fotoğraf turları, Zambaktur, prontotour, prontotur, crntour, crn turizm, Gezievi, Kampateşi, Assos, bozcaada, gökçeada, safranbolu, amasra, afyon, güneydoğu, doğu anadolu, karadeniz, mardin, gaziantep, çanakkale, izmir, istanbul çevresi turlar, fotoğraf, photography of turkey, geziler, turizm, seyahat, rehberler, ömer kokal, erol şahin, edirne, sülüklügöl, abant, yedigöller, çanakkale, şehitlik, ufra, harran, tatvan, doğubeyazıt, ani harabeleri, kapadokya, cappadocia, fethiye, ölüdeniz, marmaris, bodrum, dalaman, diyarbakır, atlas jet, onur air, fly air, uçak biletleri, havayolu, tatil, ayder, kaçkarlar, ararat, aprı dağı, serindere, aytepe, menekşe yaylası, bergama, ayvalık, kaz dağları, cunda, ida, toroslar, aladağlar, gölcük, seben, bolu, sakarya, izmit, kocaeli, maşukiye, sapanca, istiklal caddesi,kartepeye, trekking turlar hakkında, kartepeye treking turlar hakkında detaylı, katılın, kayak bakımı nasil yapılır, kayak Bilgileri, kayak günübirlik turlar, kayak hakkında, kayak hakkında detaylı bilgi snowboard, kayak hakkında detaylı teknik bilgi, kayak, doğa yürüyüşleri, hakkında teknik bilgi, kayak malzeme, kayak malzeme satış, kayak malzemesi, kayak malzemesi nereden, kayak malzemesi nereden alınır, kayak merkezi, kayak, tur, tours, beyoğlu, eğlence, müzik, yöresel yemekler, gurme, medeniyetler, iran, suriye, ankara, merkezi hakkında detaylı bilgi, kayak merkezine günübirlik kayak, kayak merkezine tur yapanlar, kaz dağları, şeytan sofrası, ayvalık, bitkiler, Antik kentler, Dünyanın yedi harikası, yedi yeni harikası, Roma kolezyum, Paskalya Adası, Aachen, Addis Ababa,Akdamar, Akhisar,Alexandria,Amman,Amsterdam,Angkor,Antakya,Antioch,Antwerp,Arles,Assisi,Athens,Augsburg, Avebury,Avignon,Avila,Axum,Ayutthaya,Badrinath,Bagan,Bangkok,Bath,Bergama,Berlin,Bethlehem,Bodhgaya,Brussels,Budapest,Bukhara,Caen,Cairo,Cappadocia,Capernaum,Casablanca,Cefalu,Cologne,Cordoba,Corinth,Crete,Delphi,Dublin,Durham,Ephesus,Fes,Haifa,Istanbul,Izmir,Jerash,Jerusalem,Kamakura,Karbala,Konya,Krakow,Kyoto,Lalibela,Leiden,Lisbon,London,Los Angeles,Lourdes,Lumbini,Luxor,Lyon,Madaba,Madrid,Marrakesh,Mecca,Medina,Medjugorje,Milan,Monreale,Moscow,Moulay Idriss,Mount Athos,Mount Fuji Mount Nebo,Mykonos,Najaf,Nara,Narbonne,Naxos,Nazareth,New Orleans,New York City,Nikko,Oaxaca,Oxford,Palermo,Paris,Pergamum,Petra,Philippi,Plzen,Puebla,Rangoon,Ravenna,Reykjavik,Rome,San Francisco,Santiago,Santorini,Sardis,Seattle, Sedona,Segovia,Seville,Siena,St. Petersburg,Sukothai,Tarsus,Thessaloniki,Thyatira,Tokyo,Toledo, Tomar, Tours, Trier,Varanasi, Vatican City, Venice, Vezelay, Vienna, Vrindavan, Washington, D.C., Whitby, Wittenberg,Worms, Yangon, Yamunotri,York, Türkiye gezi, tatil, otel, turlar, TURLAR, turizm rehberi. Turizm, travel, Türkiye gezi ve tatil rehberi. Onur Air Yurtiçi ve Yurtdışı Uçak Bileti.Ekonomik ve ucuz ucak bileti, merkezleri hava durumu, kayak merkezlerindeki pistler hakkında, kayak merkezlerine turlar, kayak okulları, kayak otelleri, kayak pistleri hakkında detaylı bilgi, kayak satış, kayak snowboard malazemesi satıp, kayak snowboard malzemesi nasıl alınır, kayak snowboard malzemesi satan, kayak snowboard nerede, kayak snowboard nerede satılır, eclipse tour, güneş tutulması, konya, mevlana, kayak snowboard turları, kayak turları, kayak turlarımız, kayak turu, kayak üyeleri, kayak ve, kayak ve snowboard, kayak ve snowboard hakkında, kayak ve snowboard malzemesi nereden, kayak ve snowboard merkezi, e-kart, arka plan, ekran koruyucu, flash oyunlar, arkadaşına gönderebileceğiniz sizin için seçtiğimiz ekartlar, Bozcaada Liman, Safranbolu evleri, Pamukkale Lahitler, Kapadokya Peribacaları, Yedigöller Yapraklar, Bozcaada sokaklar, Doğanbey Köyü, Kuşlar, Gökçeada Evi, Kelebekler Vadisi, Assos İskele, güneş, deniz, liman, Cunda Adası, Düşlediğin yerde ol ekran koruyucu, screen saver, sizin içn,in seçtiğimiz arka planlar, wallpapers, Yedigöller 1024x768, 800x600, Tepeköy, Doğanbey, Hasankeyf, Ayvalık, Akdamar adası, Afrodisias, Bafa gölü, kayak ve snowboard merkezlerine, kayak ve snowboard merkezlerine lux, kayak ve snowboard merkezlerine ulaşım, kayak ve snowboard okulları, snowboard turları, kayakmerkezleri hakkında detaylı bilgi, Türkiye, türkiye haritasi, türkiye haritası, gezi tatil, gezi tatil rehberi, istanbul, antalya, ankara, izmir, bodrum, gezi, tatil, otel, motel, pansiyon, paintball, rafting, trekking, scuba, binicilik, yemek, yemek tarifleri, otel rezervasyon, otel rehberi, yurtiçi turlar, yurtdışı turlar, mavi yolculuk, haftasonu gezileri, oto kiralama, gurme, golf, yamaç paraşütü, karting, sinema, tiyatro, konser, fuar, party, parti, konsolos, konsolosluk, konsolosluklar, vize, vize bilgileri, pasaport, Onur Air uçak bileti, Yurtiçi yurtdışı ucuz ve ekonomik ucak bileti, Onur Air uçak bileti, Yurtiçi ve yurtdışı ucuz ekonomik ucak, Onur Air uçak, ucuz ve ekonomik ucak, konaklamalı turlarımız başladı, lux otobuslerle ulaşım imkanı, mağazalar, malzmesi nereden alınır diyorsaniz, malzemesi satan, malzemesi satan magazalarini sitemizde, malzemesi satanlar, malzemesi.sitemizde 2. el kayak ve, mekezindeki, mekezindeki hava durumu, merkezi, merkezi hakkında detaylı bilgi, merkezindeki kar, merkezindeki kar kalınlığı kartalkaya, merkezindeki kayak ve snowboard, merkezindeki pist uzunluğu, merkezine günübirlik günübirlik kayak, merkezine günübirlik kayak turları, merkezine günübirlik kayak ve snowboard, merkezine uçak ile, merkezlerindeki oteller hakkında, merkezlerine günübirlik bayram turları, merkezlerine turlar düzenlemekteyiz, mutlaka katılın, nerede kayak, nerede kayak yaparim, nerede kayak yapılır, nereyemi, nereyemi tabiiki kartalkaya ya, okullarının toplam pist uzunluğu, okullari hakkında detaylı, okullari hakkında detaylı bilgi, okulu hakkında bilgi, olan, olarak tum kayak merkezlerine turlar, olup kokartlı turist rehberleri, türsab, arkadaşlıklar kurabilir kayak ve, otobuslerle ulaşım imkanı, öğretiyor, paladöken kayak merkezi hakkında, palandöken, palandöken kayak, palandöken kayak merkezine, palandöken kayak merkezine günübirlik, palandöken kayak merkzinin toplam pist, palandöken kayak ve snowboard, palandöken kayak ve snowboard merkezi, palandökene, palandökene günübirlikturlar, palandökene her, palandökene her haftasonu ucak, pamporovo, pazar pazartesi 1 gece, pazar pazartesi 1 gece konaklamalı, özel, bayram turu, suriye turu, kapadokya turu, pamukkale turu, güneydoğu turu, iyonya turu, kuzey ege turu, şam, hama, halep, plymra antik kenti, tire, birgi, baga gölü, kariene, efes, ephesus, heraklia, ayvaliık, doğa turları, DOĞA TURLARI, Günübirlik tur, Haftasonu turu, Abant, Günübirlik, trekking, konya, şeb-i aruz, şeb-i arus, mevlana, aladağ, pisti nerede?, pistler kayak pistleri, saatleri, saklıkent, saklıkent kayak, saklıkent kayak merkezi hakkında, saklıkent kayak merkezine, ömer kokal, sinan ercan, irfan tanrıverdi, ibrahim tanrıverdi, yelda baler, çetin güney, gezi yazıları, gezi makaleleri, yol notları, saklıkent kayak merkezine kayak ve, saklıkent kayak ve snowboard merkezi, saklıkente, saklıkente günübirlik turlar, salomon kayak, sarıkamış, sarıkamış kayak merkezi, sarıkamış kayak merkezi hakkında, sarıkamış kayak merkezine günübirlik, satılır, satıs, satış, sitemizde bulabilirsiniz, sitemizi ziyaret edin, snowboard bakimi nasil yapilir, snowboard hakkında detaylı bilgi, snowboard hakkında detaylı teknik, snowboard hakkında detaylı teknik bilgi, snowboard hakkında teknik bilgi, snowboard kayak, snowboard kayak snowboard turları, snowboard malazemesi satıp, snowboard malzemesi hakkında detaylı, malzemesi satan magazalarini, snowboard malzenme satış, snowboard malzenme satiş, snowboard merkezi hakkında detaylı, snowboard merkezine uçak ile, snowboard nasıl, snowboard okullarının toplam pist, snowboard okullari hakkında detaylı, snowboard okulu kısa surede, okulu kısa surede snowboard, snowboard oteli hakkında detaylı bilgi, snowboard öğretiyor, snowboard pisti nerede?, snowboard satıs, snowboard turları, snowboard turu, Snowboard ve Kayak için Günübirlik ve Yatılı Turlar, Snowboard ve Kayakçılar için Günübirlik ve Yatılı Turlar, snowboard wind surf, sörf öğrenmeye gidiyoruz, spor, su kayağı, su sporları hakkında detaylı bilgi, tabiiki kartalkaya ya, treking turlar hakkında detaylı bilgi, treking turlarımız treking trekking, trekking, tur, turkiyedeki, turkiyedeki kayak pistleri hakkında, turkiyedeki kayak ve, turkiyedeki kayak ve snowboard, turkiyenin her tarafından kayak, turlar, turları, turlarımız treking trekking, turlarımızı da yakında başlayacağına, turlarımiz başladı, türkiyedeki tüm, türkiyedeki tüm kayak snowboard, türkiyedeki tüm kayak ve, türkiyedeki tüm ve snowboard merkezlerine ulaşim imkani, ve snowboard okullari, ve snowboard turları, ve yatili, veren site, en çok hit alan turizm sitesi, İstiklal caddesi İstanbul Türkiye, Doğa, Tarih, Fotoğraf, Kültür Turları, Haftasonu Konaklamalı turlar, Safranbolu evleri, Amasra, Safranbolu turu, Kaz dağları, Ayvalık, Cunda, Assos, Truva, Kuzey Ege turu, arnika, outdoor, doğa turları, turizm, tour, alternatif, trekking, güneydoğu, doğu, karya, likya, karadeniz, transkaçkar, transkackar, gökçeada, gokceada, edirne, afyon, frig vadisi, ağrı, agri, dağ, dag, dagcilik, dağcılık, climbing, Beypazarı, Fethiye, Antalya, Turlar Fotoğraflar, Gezilerin Ardından, photography, günübirlik, haftasonu, kapadokya, sanat, kamp, assos, bozcaada, gökçeada, ağrı, agri, dağ, dag, dagcilik, dağcılık, climbing, Beypazarı, Fethiye, Antalya, Turlar Fotoğraflar, haftasonu, kapadokya, rafting, travel, turkey, türkiye, seyahat, heyecan, tur, gezi, macera, paintball, ya 35 km, yagar, yağar, yapanlar, yapılır, yatili, yedigöller, ziyaret, ziyaret edin, güneydoğu ya en çok tur yapan arnika turizm, kentten kaçış planları, arama, www.arnika.com.tr dünyanın en çok ziyaret edilen turizm sitelerinden biridir. tatildefteri.com bir Erol Şahin projesidir, Tasarım kodlama Orçun Sezer, aspx, asp.net, tatil arkadaşı, tatil takvimi, sohbet, ekart, e-kart, arkaplan, türkçe, müzik, oyun, ets tur, jolly, hey travel trens, prontotur, arnika, kamp ateşi, gezievi, patikatur, deep nature, deepnature, folklorik, ogzala, geziciyak, metro, ulusoy, varan, uçak biletleri, onur air, atlas jet, pegasus, thy, tatil, deniz, kum, güneş, dağcılık, kamp, çadır, assos, belek, tekirova, olimpos, marmaris, dalyan, köyceğiz, kaş, kefken, fethiye, kalkan, patara, çeşme, foça, didim, kuşadası, sinop, trabzon, artvin, yaylalar, rize, ayder yaylası, urfa, nemrut, adıyaman, bosna, italya, ispanya, roma, paris, fransa, maldiv, dubai, selanik, kavala, yunanistan, otel, otel ara, bölgelere göre otel, otel rezervasyon, marina, dalış turları, pansiyon, butik otel, hotel, çadır, çadır konaklama, mat, uyku tulumu, mavi yolculuk, ayder yaylası, çat, pokut, istanbul, ankara,30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TURLARI izmir, antalya, muğla, konya, diyarbakır, trabzon, rize, maçka, giresun, ordu, hatay, adana, adıyaman, urfa, halfeti, kamp alanında uzaman kadrosuyla www.kampatesi.com ziyaret edin,Felsefe'nin beşiğinde bir haftasonu, Athena Tağınağı, Liman, Behramkale köyü , Ayazma Plajı, Polente Feneri, Rüzgar Gülleri, Ada sokakları ve Şarap , Tepeköy, Dereköy, Zeytinli, Bademli, Eski Rum köyleri ve deniz keyfi , Antik Kentleri, tekne turları ve yanartaş'taki gün batımıyla Olimpos'ta unutamayacağız anılar sizi bekliyor. Eski rum evleri ile tarihi, Şeytan Sofrası ile doğayı, Cunda Adsı ile denizi yaşamak için Ayvalık'da bir hafta sonu, İnce, sazlı, nazlı, küçük, büyük, derin, serin birbirinden değişik yedi göl bizi bekliyor, Çadırlı Kamp, Dünyanın 2. derinlikteki kanyonu, Abana , Adana , Afyon , Ahlat , Akdamar , Aksaray , Alacahöyük , Alanya ve Side , Amasra , Amasya , Anamur , Ani , Ankara , Anıt Kabir , Ankarada Anadolu Medeniyetleri Müzesi , Antakya , Antakya müze, Antalya , Termessos , Perge , Artvin , Assos , Ayvalik, Ballıca Mağarası , Balıkesir , Bergama , Birecik , Bitlis , Bodrum, Boğazkale , Boyabat , Bursa , Çanakkale, Çayeli, Cappadocia - içinde özel galeriler kiliseler ve şehirler var , Çorum , Dalyan , Didyma, Divriği, Diyarbakiır , Doğubeyazit , Edirne , Efes , Erzincan, Eğirdir, Erzurum , Eskişehir , Fethiye, Gaziantep, Göreme, Harran , Hasankeyf , Ihlara, Inebolu , Isparta, Istanbul 1 , Istanbul 2 , Istanbul 3 , Istanbul Levent, Istanbul Yedinci Tepe, Istanbul Pera , Istanbul dolaşı , Istanbul Üsküdar , Istanbul Boğazı , Istanbul Aya Sofia , Istanbul Kariye Müzesi , Istanbul Top Kapı Saray , Istanbul Arkeoloji Müzesi , Istanbul Çinili Kösk Müzesi , Istanbul Asker ve Deniz Müzesi , Istanbul Dolmabahçe Saray , Türk ve Islam Eserleri Müzesi , Izmir, Izmit, Iznik, Kahramanmaraş , Karaman, , Kars, Ani ve Hopa ile , Kaş ve Patara , Kasaba, Kastamonu, Kayseri, Knidos , Konya , Kütahya, Malatya, Mardin , Mersin , Midyat , Milas, Miletus ve Priene, Muğla , Muş , Mustafapasha, Niğde , Niksar, Ordu, Ortahisar , Pamukkale, Hierapolis ve Aphrodisias ile , Samsun , Ş;anlıurfa , Sardis / Sart, Selşuk , Siirt , Silifke, Sinop , Sivas , Tarsus , Taşköprü ve Kale Kapı , Tekkiraz ve Akkuş, Tercan, Tire , Tokat , Trabzon, Turhal ve Zile, Uçhisar , Ünye , Urfa , Ürgüp, Üsküdar , Van , Yalvaç and Antioch Pisidian , Yazılıkaya , Zile ve Turhal

 
 


İzmir il Rehberi
 

Antik Kentler

Antik Kentler

 

       


Yeni Sayfa 1